Türkiye 4. Entomoloji Kongresi Bildirileri

TÜRKİYE 4. ENTOMOLOJ? KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE FOURTH TURKISH NATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY

26-29 Ocak 1999

26-29 January 1999

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

ADANA

 

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER / ORAL PRESENTATIONS

 

(1-12) N.UYGUN, D.?ENAL, ?.KARACA, N.Z.ELEK??O?LU
turunçgil yaprak galeri güvesi, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) 'nin turunçgillerin meyve verimine etkisi
Effect of citrus leaf miner, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera : Gracillariidae) on citrus fruit yield

 

(13-22) ?.GEN?SOYLU, C.?NC?ER
Büyük Menderes havzas? pamuk ekim alanlarinda yeni bir zararli yaprak galeri sineği (Liriomyza spp.) ve farkli pamuk ?e?itlerinde bula??kl?k oran?

A pest leaf miner Liriomyza sp. in meander valley and its ratio of infected leaves on the different cotton cultivators

 

(23-32) N.YA?ARAKINCI ve 25 arkada??
Ege Bölgesi 'nde ?rt? alt?nbda yeti?tirilen sebzelerde entegre mücadele çalişmalari
The implementation of IPM on the protected vegetable

 

(33-42) B.KOVANCI, H.C.AKG?L, N.S.GEN?ER, O.B.KOVANCI
Bursa ilinde ?ilek alanlarinda zarar yapan Coroebus elatus (F.) (Coleoptera: Buprestidae) 'un biyolojisi ve ergin populasyon de?i?imi
The biology and population fluctuations of Coroebus elatus (F.) (Coleoptera: Buprestidae) in the strawberry fields of Bursa

 

(43-52) A.KU?DEM?R, M.A.Y?ZBA?, M.N.KISAK?REK, A.D.KANAT, M.G?NE?
Çukurova 'da pamukta ?i?ek tripsleri (Frankliniella intonsa (Trybom): Frankliniella occidentalis (Pergande)) (Thysanoptera: Thripidae) 'nin zarar durumu ve mücadele yöntemlerinin araştırılması

The damage level and the research of control methods related tp he flower thrips (Frankliniella intonsa (Trybom): Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) on the cotton of Cukurova

 

(53-61) E.ATAKAN, A.F.ÖZGÜR
Çukurova yöresi pamuk alanlarinda görülen Frankliniella intonsa (Trybom) ve Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) 'in populasyon Değişimleri
The population fluctuations of Frankliniella intonsa (Trybom) and Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) in cotton production areas of Cukurova region

 

(63-73) M.H.KAZEMI, P.TALEBI-CHAICHI., M.R.SHAKIBA, M.M.JAFARLOO
Resistance of different wheat varieties to the Russian wheat aphid Diuraphis noxia (Mordvilko) (Homoptera: Aphididae)

farkli bu?day ?e?itlerinin bu?day afidi (Diuraphis noxia (Mordvilko) (Homoptera: Aphididae)) 'ne dayan?kl?l???

 

(75-84) N.E.BABARO?LU, A.UgUR
K?m?l [Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae)] '?n Bazi arpa ve bu?day ?e?itlerinde gelisimi

Development of cereal bug [Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae)] on some wheat and barley varieties

 

(85-89) ?.?ALMA?UR, E.YILDIRIM, H.?ZBEK, ?.ASLAN
Erzurum ve çevresinde Chionaspis salicis (L.) (Homoptera, Diaspidae) 'in biyolojisi, zarar? ve doğal düşmanları
The biology, damage and natural enemies of Chionaspis salicis (L.) (Homoptera, Diaspidae) in Erzurum provinces, Turkey

 

(91-100) B.KOVANCI, N.S.GEN?ER, M.KAYA, B.AKBUDAK
Bursa Nil?fer il?esinde bir erik koleksiyon bahçesinde Hoplocampa flava (L.) (Hymenoptera: Tenthredinidae) 'nin ergin populasyon de?i?imi
The adult population fluctuations of Hoplocampa flava (L.) (Hymenoptera: Tenthredinidae) in a collection orchard of Nilufer district in Bursa

 

(101-110) N.S.GEN?ER, B.KOVANCI
Bursa ilinde armutlarda zararli Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae) 'nin biyolojisi
Biology of the Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae) which harmfull on pears in Bursa province

 

(111-118) A.TOPER
Bart?n ve Karab?k ormanlarinda g?knar agaçlarinda zarar yapan Cryphalus picea (Ratzeburg) ile Pityokteines curvidens (Germar) (Coleoptera, Scolytidae) 'in Bazi biyolojik özelliklerinin karşılaştırılması
The comparison of Pityokteines curvidens (Germar) and Cryphalus picea (Ratzeburg) 's some biological characters which damaged on fir trees in Bart?n and Karabuk forests

 

(119-126) G.TOZLU, H.?ZBEK, L.G?LTEK?N

Sar?kam?? (Kars) 'ta mahlep agaçlarinda zarar yapan Yponomeuta evonymella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae) 'nin biyolojisi
Biology of Yponomeuta evonymella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae) making damage on the mahaleb in Sar?kam?s (Kars) district
 

(127-135) C.KAPLAN, M.ÇINAR
?anl?urfa ilinde Agonescena pistaciae Burk and Laut (Hom: Psyllidae) 'nin populasyon de?i?imi ve Bazi doğal düşmanları (Hemiptera: Anthocoridae, Miridae, Lygaeidae)

Population fluctuation  of Agonescena pistaciae Burk and Laut (Hom: Psyllidae) and its predators (Hemiptera, Miridae, Lygaeidae) in Sanl?urfa province

 

(137-143) C.KAPLAN, A.YÜCEL
Do?u ve Güneydogu Anadolu Bölgesi 'nde sert ?ekirdekli meyvelerde zararli Scolytus rugulosus M?ller (Coleoptera: Scolytidae) 'un biyolojisi, zarar ?ekli ve yayılış alanlarının belirlenmesi
Determination of biology, damage and distribution of Scolytus rugulosus Muller (Coleoptera: Scolytidae) which is harmful on stone furit in East and Southeast Anatolian Region

 

(145-155) C.KAZAK, K.KARUT, ?.KASAP, E.?EKEROgLU
Y?ksek t?nelde yeti?tirilen patl?can ?e?itlerinde Bazi zararlilara karşi sal?nan doğal düşmanların etkinligi

The efficiency of natural enemies released against some pests in high tunnel grown eggplant

 

(157-166) N.UYGUN, ?.KARACA, D.?ENAL

Çukurova 'da yeni kurulan bir turunçgil bahçesinde zararlilara karşi entegresavas çalişmalari

Integrated pest management studies in newly established citrus orchard

 

(167-176) S.TEZCAN, N.G?LPER??N

izmir ve Manisa illeri ekolojik kiraz ?retim bahçelerinin ana zararlilarindan Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi L.) (Diptera: Tephritidae) ile savasta sar? yap??kan tuzaklardan yararlanma olanaklari

Sticky yellow tarps for controlling of European cherry fruit fly (Rhagoletis cerasi L.) (Diptera: Tephritidae) in ecological cherry orchards of western Turkey

 

(177-186) A.A.I?IKBER

Coccinellid avci böceği, Scymnus levaillanti Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) 'nin pamuk yaprakbiti, Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) üzerinde besin arama ve beslenme davran???

Foraging and feeding behaviour of Coccinellid predatory beetle, Scymnus levaillanti Mulsant ( Coleoptera: Coccinellidae) on the cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae)

 

(187-196) O.B.KOVANCI, B.KOVANCI

Bursa ilinde Rhagoletis cerasi (L.) (Diptera: Tephritidae) 'ye karşisavas?m uygulamalarinin değerlendirilmesi

Evaluation of control measures for the control of Rhagoletis cerasi (L.) (Diptera: Tephritidae) in Bursa

 

(197-206) L.G?LTEK?N, ?.G??L?, H.?ZBEK

Larinus latus (Herbst) ve Lixus cardui (Oliver) (Coleoptera: Curculionidae) türlerinin Onopordum bracteatum Boiss. Et Heldr. (Asteraceae) üzerindeki biyolojisi

The biology of Larinus latus (Herbst) and Lixus cardui (Oliver) (Coleoptera: Curculionidae) on Onopordum bracteatum Boiss. et Heldr. (Asteraceae)

 

(207-216) F.TEZCAN, E.HAREM, R.ALTIN?A?

Ege Bölgesi 'nde Bazi pamuk ?e?itlerinin iki noktal? kirmizi örümcek (Tetranychus urticae Koch.) 'e karşi reaksiyonlar?

Reactions of some cotton varieties against Tetranychus urticae Koch.in Aegean Region of Turkey

 

(217-226) ?.KAYA, F.ÖNDER

farkli iki aletle yapilan ila?laman?n Lobesia botrana Schiff.- Den. 'ya etkinligi ile i??i ve topra?a bulaşman?n karşılaştırılması

The comparison of contamination to the applicator and soil and the effectiveness to Lobesia botrana Schiff. -Den on the application by two different equipment

 

(227-236) U.G?ZEL, ?.H.ELEK??O?LU, A.YEN?KALAYCI

Do?u Akdeniz Bölgesi 'nde bitki paraziti nemarodlarin Bazi bu?day ?e?itlerinde verime olan etkileri
The effect of plant parasitic nematodes on the yield of some wheat varieties in the East Mediterranean Region

 

(237-246) H.TOKTAY, ?.H.ELEK??O?LU

Do?u Akdeniz Bölgesi 'nde Tylenchulus semipenetrans Cobb (Nemata, Tylenchidae) '?n populasyon dalgalanmas? ve Washington Navel portakal ?e?idinde verime olan etkisinin belirlenmesi
Population dynamics of Tylenchulus semipenetrans Cobb (Nemata, Tylenchidae) and its effect on the Navel orange yield in the East Mediterranean Region of Turkey

 

(247-255) G.?ZT?RK, A.F.YILDIRIM, ?.KEPENEK??, H.HEK?MHAN

Konya ili hububat ekim alanlarinda nadas ve ekim n?beti uygulamalarinin hububat kist nematodlarindan Heterodera filipjevi Madzhidov (Nemata: Heteroderidae) 'ye etkilerinin belirlenmesi

Determination of the effects of crop rotation and fallow practices on cereal cyst nematode Heterodera filipjevi Madzhidov (Nemata: Heteroderidae) on cereal growing areas in Konya province

 

(257-265) R.FARSHBAF POUR ABAD

Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scutelleridae) 'in pis koku bezlerinin morfolojik özellikleri üzerinde araştırmalar

An investigations on morphological properties of scent glands of Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scutelleridae)

 

(267-274) R.FARSHBAF POUR ABAD
Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Scutelleridae) 'un salya bezlerinin morfolojik özellikleri üzerinde araştırmalar

Investigation on the main properties of the salivary glands of Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Scutelleridae)

 

(275-284) C.KARACA, A.A.BUR?AK

Elmalarda kullanilan Bazi insektisitlerin kal?nt?larinin araştırılması

Investigation of residues of some insecticides used on apples

 

(285-294) G.?NAL,S.UgURLU

Orta Anadolu Bölgesi 'nde patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say) populasyonlarinin yayg?n olarak kullanilan insektisitlere karşi duyarl?l?k d?zeylerinin belirlenmesi
Susceptibility of central anatolia region populations of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) in Turkey to some widely used insecticides

 

(295-304) H.BA?PINAR, ?.?AKMAK, C.?NC?ER

Melia azedarach L. su ekstrakt?n?n Bazi zararlilara etkisi

The effect of water extract of Melia azedarach L. on some pests

 

POSTER BİLDİRİLERİ / POSTERS

 

(305-315) M.KODAN, M.O.GÜRKAN
Dondurulmu? Dolycoris baccarum L. (Heteroptera: Pentatomidae) yumurtalarinda Trissolcus grandis Thomson (Hymenoptera: Scelionidae) 'in gelismesi
Development of Trissolcus grandis Thomson (Hymenoptera: Scelionidae) in stored Dolycoris baccarum L. (Heteroptera: Pentatomidae) eggs

 

(317-322) S.SATAR, Y.B??ER GER?N, L.BAKIRCIO?LU ERKILI?

Entomopatojen fungus Fusarium subglutinans '?n laboratuvar koşullarinda Bazi yaprakbiti türleri üzerindeki etkileri

The efficacy of entomopathogen fungus Fusarium subglutinans on some aphid species under laboratory conditions

 

(323-328) M.A.GÜVEN, B.GÜVEN

Ege Bölgesi ba? alanlarinda bulunan predatör faunas? ve entegre mücadele a??s?ndan ?nemi
Predator fauna determined in the vineyards areas in Aegean Region and importance of thme in view of IPM

 

(329-338) B.YA?AR, E.DEN?ZHAN, G.AYDIN

avci böcek Semiadalia undecimnotata (Schneider) (Coleoptera: Coccinellidae) 'nin Hyalopterus pruni (Geofrr.) (Hopmoptera: Aphididae) üzerindeki gelisme ve say?sal tepkileri ile a?l??a dayanma sürelerinin saptanmasi

The determining of the numerical and development responses to starvation of Semiadalia undecimnotata (Schneider) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Hyalopterus pruni (Geofrr.) (Homoptera: Aphididae)

 

(339-348) E.SERTKAYA, S.KORNO?OR
Çukurova 'da Misir ko?ankurdu Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera: Noctuidae) 'in doğan düşmanları

Natural enemies of corn stalk borer, Sesamia nonagrioides Lef. in Cukurova

 

(349-356) J.KOLAROV, S.PEKEL, H.?ZBEK, E.YILDIRIM, ?.?ALMA?UR

New distributional data of the Turkish Ichneumonidae (Hymenoptera). III.subfamily Ophioninae

Türkiye 'nin Ichneumonidae (Hymenoptera) türleri. III.Ophioninae

 

(357-366) K.S.CO?KUNCU, B.KOVANCI
Bursa ilinde ekin karaböceği, Tenebroides mauritanicus (L.) (Coleoptera: Trogossitidae) 'un yayılış ve biyolojisi

Biology and distribution of Cadelle, Tenebroides mauritanicus (L.) (Coleoptera: Trogossitidae) in Bursa province

 

(367-373) E.ATAKAN, A.F.ÖZGÜR

Laboratuarda Frankliniella intonsa (Trybom) (Thysanoptera: Thripidae) 'nin biyolojisi

Biology of Frankliniella intonsa (Trybom) (Thysanoptera: Thripidae) in laboratory conditions

 

(375-381) Y.KARSAVURAN, ?.BA?IBüyük, E.BAYRAM

Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) nimflerinin beslenmesinin anason tohumlarinin ?imlenme h?z? ve gücüne etkisi

The effect of feeding of Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) nymphs on the rate and capacity of the germination of anise seeds

 

(383-391) T.KO?LU, Y.KARSAVURAN

Helicoverpa armigera (H?bner) (Lepidoptera: Noctuidae) 'nin konukçu tercihi ve farkli besinlerin larva ve pupa gelismesi üzerine etkileri

Host selection of Helicoverpa armigera (H?bner) (Lepidoptera: Noctuidae) and the effects of different food sources on the larval and pupal development

 

(393-400) M.S.?ZG?K?E, R.ATLIHAN, ?.KARACA
Chaitophorus leucomelas Koch (Homoptera: Aphididae) 'in laboratuvar ve doğa koşullarinda yasam çizelgesi

Life table of Chaitophorus leucomelas Koch (Homoptera: Aphididae) laboratory and natural conditions

 

(401-407) S.?.TELL?, A.Y???T, L.BAKIRCIO?LU ERKILI?

Bazi doğal düşman larvalarinin turunçgil unlubiti, Planococcus citri Risso (Hom.: Pseudococcidae) 'yi tüketim g??leri ve gelisme süreleri

Consumption capacity and duration of larval development of some natural enemies of citrus mealybug, Planococcus citri Risso (Hom.: Pseudococcidae)


(409-419) H.BA?PINAR, C.?NC?ER

Aydin ilinde meyve bahçelerinde Cicadellidae (Homoptera) türlerinin saptanmasi

Determination of Cicadellidae (Homoptera) species in common fruit orchards in Aydin province

 

(421-432) G.TOZLU, H.?ZBEK
Erzurum ili Misir (Zea mays L.) ekim alanlarinda saptanan yaprakbiti (Homoptera: Aphidoidae) türleri vebunların predatürleri
Aphids and their predators on corn plants in Erzurum province

 

(433-438) H.?ZBEK, G.TOZLU

?ncir agaçlarinda Batocera rufomaculata (De Geer, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae)

Batocera rufomaculata (De Geer, 1775) (Coleoptra: Cerambycidae), pest on fig trees

 

(439-446) Z.DEVRAN, H.G??MEN

Bazi beyazsinek türlerinin (Homoptera: Aleyrodidae) AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) ile incelenmesi?

Investigation some whitefly species by AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)

 

(447-454) M.avci

Türkiye'de yeni bir Sedir zararlisi Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) 'nin biyolojisi; zarar? ve doğal düşmanları
Biology, damage and natural enemies of a new Cedar pest in Turkey Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep:: Tortricidae)

 

(455-465) M.KAYA, B.KOVANCI

Bursa 'da saptanan ahududu zararlilar?
The raspberry pests occured in Bursa

 

(467-476) M.KANAT

Kahramanmara? yöresinde kavak agaçlarinda saptanan Bazi böcek türleri

Some insect species determined on the poplar trees in the Kahramanmaras region

 

(477-487) Z.??M?EK, M.?ZDEM?R

?ank?r? (Ilgaz, Yaprakl?) orman alanlarinda saptanan Lepidoptera tak?m?na ba?l? böcek türleri

The Lepidoptera species determined in Cankiri (Ilgaz, Yaprakl?) forest area

 

(489-500) A.ANAY, S.KORNO?OR

Çukurova koşullarinda yonca (Medicago sativa L.) 'da zararli ve yararli böcek faunas?

Harmful and beneficial insects of  fauna of alfalfa (Medicago sativa L.) under Cukurova conditions

 

(501-509) F.ÖNDER, ?.KISMALI, F.TURANLI
Manisa, U?ak ve K?tahya illerinde ?kseotu (Viscum album L.) üzerinde saptanan böcek türleri

The insect species on mistletoe (Viscum album L.) of the Manisa, Usak anda Kutahya provinces

 

(511-522) ?.ASLAN
Do?u Anadolu 'da Criocerinae (Coleoptera, Chrysomelidae) altfamilyas? üzerinde faunistik ve sistematik çalişma
Faunistic and systematic study onthe subfamily Criocerinae (Coleoptera, Crysomelidae) in Eastern Anatolia of Turkey

 

(523-529) F.ERLER, ?.TUN?

Kekik u?ucu ya?? ana bile?eni p-cymene 'ni ambar zararlilarina karşi  biyolojik aktivitesi
Biological activity of p-cymene, a major component of essential oil of thyme, against stored product insects

 

(531-538) E.DURMU?O?LU, Z.YOLDA?, N.MADANLAR
Bazi fungusitlerin laboratuvar koşullarinda sera zararlilarina etkileri
Enterschungen unter laborbedingungen uber die wirkung der einigen fungizide gegenuber schadlingen in gew?chshausern

 

(539-545) H.C.AKG?L, K.S.CO?KUNCU, Y.A?I

Yalova ili kesme ?i?ek ekilis alanlarinda saptanan bitki paraziti nematot türleri
Plant parasitic nematod species found in cut flower production areas in Yalova

 

(547-554) B.KOVANCI, H.C.AKG?L, N.S.GEN?ER, O.B.KOVANCI

Bursa ili ?ilek ekilis alanlarinda saptanan bitki paraziti nematot türleri
Plant parasitic nematod species found in strawberry fields in Bursa

 

(555-559) ?.H.ELEK??O?LU
Türkiye 'de ilk kez saptanan önemli bir zararli Rotylenchulus reniformis Linford et Oliveira (Nemata, Rotylenchulinae)

lmportant plant parasitic nematodes Rotylenchulus reniformis Linford et Oliveira (Nemata, Rotylenchulinae) a new record for Turkey

 

(561-568) B.MISIRLIO?LU, E.PEHL?VAN
Çanakkale ve Balikesir illeri ?eltik ekilis alanlarinda zararli olan ?eltik beyaz u? nematodu (Aphelenchoides besseyi Christie. 1942) 'nun yayılış alanlarının saptanmasi
Distribution of white tip nematode (Aphelenchoides besseyi Christie. 1942) in the rice fields of Balikesir and Canakkale provinces

 

(569) YAZAR D?Z?N?

Read 11057 times