Türkiye 3. Entomoloji Kongresi Bildirileri

TÜRKİYE 3. ENTOMOLOJ? KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE THIRD TURKISH NATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY

24?28 Eylül 1996
24?28 September 1996

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü
ANKARA

 

N. UYGUN, N. Z. ELEK??O?LU, M. AYTA? , L. ERKlLl?, ?.KARACA, R. YUMRUKTEPE, S. SATAR, U. KERSTING, M. R. ULUSOY

turunçgil yaprak galeri güvesi, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera : Gracillariidae ) üzerinde araştırmalar
Studies on citrus leafminer, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera : Gracillariidae )
 

H. BA?PINAR, C. ?NC?ER, Ozan ALDEM?R, ?brahim ?AKMAK

Aydin ili turunçgil bahçelerinde turunçgil yaprak galeri güvesi, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera : Gracillariidae)' n?n genel
durumu, zarar? ve doğal düşmanları üzerinde çalişmalar
Investigations on the pest status and natural enemies of Citrus leafminer, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera : Gracillariidae ) in citrus orchards in Aydin province   

 

U. KERSTING, H. BA?PINAR, N. UYGUN , S. SATAR

Gen? bir turunçgil bahçesindeki Bazi cicadellid türlerinin (Homoptera : Cicadellidae) u?u? aktiviteleri

Flight patterns of same leafhopper species (Homoptera : Cicadellidae ) in a young citrus orchard
 

H. G??MEN, ?. G??L?, S. DAGLI

Antalya'da pamukta zararli Cicadellidae türleri ve populasyon dalgalanmalari
Cicadellidae species and their population fluctuations on cotton in Antalya
 

T. EROL , M. KARAG?Z

Aydin ili yonca ekilis alanlarinda görülen zararli ve yararli t?rler ile önemlilerin pop?lasyon Değişimleri üzerinde araştırmalar
Determination of pests and beneficial insects on alfalfa in Aydin , and the population fluctuations of the important species
 

H. BA?PINAR, C. ?NC?ER, T. EROL
Aydin ili pamuk alanlarinda görülen zararlilar ile önemlilerin pop?lasyon Değişimleri ve doğal düşmanları üzerinde incelemeler
Determination of pests on cotton in Aydin province, and their population fluctuations and natural enemies
 

H. ?ZBEK, ?. ASLAN

Uzundere (Erzurum) 'nin Bazi k?ylerinde salg?n yapan ?ekirge t?r? Poecilimon tricuspis Miram (Orthoptera: Tettigoniidae) üzerinde bir araştırma
A study on the grasshopper species, Poecilimon tricuspis Miram (Orthoptera, Tettigoniidae) making outbreaks in same viIlages of Uzundere in (Erzurum)       
 

N. MADANLAR, Zeynep YOLDA?

Menemen ( izmir ) 'de a??k alanlarda ?ilek bitkisin in toprak ?st? böcek ve akar faunas? ilebunların populasyon gelisimi üzerinde araştırmalar
Investigations on the phylloplane fauna of insect and their population densities on field - grown strawberries in Menemen ( izmir ) district
 

P. HINCAL, N. YA?ARAKINCI, B. HEPDURGUN

Sivasl? ( U?ak ) 'da nohutlarda zararli olan Liriomyza cicerina ( Rond. ) ile Heliothis viriplaca ( Hufn. ) 'nin populasyon dalgalanmalari üzerinde araştırmalar
The researches on the population fluctuations of the chickpea pests. Liriomyza cicerina ( Rond ) and Heliothis viriplaca ( Hufn. ) in Sivasl?

( U?ak )
 

A. A. I?IKBER

Çukurova Bölgesi 'nde pamuk yaprak biti ( Aphis gossypii Glover ) 'nin ge? ekilen pamuk üzerinde populasyon de?i?imi ve ya? da??l?m?
Population dynamics and age distribution of cotton aphid ( Aphis gossypii Glover) on late-sown cotton in Çukurova region in Turkey
 

T. EROL, B. YA?AR

Van ilinde elma agaçlarinda zararli Aphis pomi ( De Geer ) ( Homoptera: Aphididae ) 'nin pop?lasyon de?i?imi ve doğal düşmanları üzerinde incelemeler
Studies on the population fluctuations Aphis pomi ( De Geer ) ( Homoptera: Aphididae ) a pest an apple, in Van province
 

H. BA?PINAR, Cezmi ?NC?ER, H. G?NG?R
Zeytin güvesi, Prays oleae ( Bern. ) ( Lepidoptera, Hyponomeutidae ) 'nin Aydin ili zeytin alanlarindaki bula??kl?k oran? üzerinde çalişmalar
Investigations on the damage of Prays oleae ( Bern. ) ( Lepidoptera: Hyponomeutidae ) 'in olive groves in Aydin province
 

?. BAYRAM, Ne?et KILIN?ER

Agrotis segetum ( Den - Schiff ) ( Lepidoptera: Noctuidae ) larvalarinda kan h?crelerinin olu?umu ve de?i?imi üzerinde araştırmalar
Researches on development and transformation of hemocytes ofAgrotis segetum ( Den - Schiff ) ( Lepidoptera: Noctuidae ) larvae
 

N. YA?ARAKINCI, P. HINCAL, S. ?Z, N. F?L?Z, ?. ÇINARLI, N. ERTEK?N, G. DEM?R, ?. F?DAN, P. TA?DELEN, A. TOKA?,
M. SALTABA?

Ege Bölgesi 'nde ?rt?alt? Domates Yeti?tiriciliçinde Entegre mücadele uygulamalari
The Implementation of Integrated Pest Management in The Tomatoe Glasshouses in Aegean Region
 

N. ?iM?EK, M. G?LL?

Akdeniz Bölgesi'nde Misir ko?an kurdu ( Sesamia nonagrioides Lef. , Lep.: Noctuidae )  ve Misir kurdu ( Ostrinia nubilalis Hbn., Pyralidae ) ' nun mücadelesinde tahmin ve erken uyar? olanaklari üzerinde araştırmalar
lnvestigations on early warning and forecasting systems of Stem borer ( Sesamia nonagrioides Lef. , Lep.: Noctuidae ) and European corn borer ( Ostrinia nubilalis Hbn., Pyralidae ) in Mediterranean region
 

?. G??L?
Erzurum 'da di?budak agaçlarinda zarar yapan Psyllopsis fraxinlcola ( F?rster ) ve P. machinosus Loginova ( Homoptera: Psyllidae ) üzerinde Bazi biyolojik Gözlemler
Observations on the biology of Psyllopsis fraxinicola ( F?rster) and P. machinosus Loginova ( Homoptera: Psyllidae ) on ash trees in Erzurum, Turkey
 

L. G?LTEK?N, ?. G??L?, H. ?ZBEK

Erzurum 'da yeni bir korunga zararlisi Agapanthia erzurumensis ?nalp ( Coleoptera: Cerambycidae ) '?n biyoloji ve zarar?
Investigations on the biology of Agapanthia erzurumensis ?nalp ( Coleoptera: Cerambycidae ) a new pest of sainfoin in Erzurum, Turkey
 

S. TEZCAN . H. S. C?VELEK

Kemalpa?a ( izmir) yöresi kiraz agaçlarinda zararli Scolytus rugulosus ( M?ller, 1818 ) ( Coleoptera: Scolytidae ) 'un biyolojisi ve zarar? üzerinde araştırmalar
lnvestigations on the biology and damage of Scolytus rugulosus ( M?ller, 1818 ) ( Coleoptera: Scolytidae ) in cherry orchards of Kemalpa?a  ( İZMİR ) district ( Turkey )
 

G. ERTEM , E. PEHL?VAN

izmir ilinde zeytin yara ko?nili ( Pollinia pollini Costa. Homoptera: Asterolecaniidae ) 'nin biyolojisi üzerinde araştırmalar
Rescarehes on the biology of Pollinia pollini Costa ( Homoptera: Asterolecaniidae ) in izmir
 

N. YA?ARAKINCI, P. HINCAL

izmir 'de ?rt?alt?nda yeti?tirilen domateslerde bulunan ana zararlilarin ( Trialeurodes vaporariorum ( Westw. ), Bemisia tabaci Gen ve Liriomyza spp. ) pop?lasyon gelismesi üzerinde araştırmalar
The research on the population development of the major pests ( Trialeurodes vapororiorum ( Westw) , Bemisia tabaci Gen ( Homoptera: Aleyrodidae) and ve Liriomyza spp. ( Diptera: Agromyzidae ) in the Tomatoe Glasshouses in izmir
 

S. Z?MREO?LU, A. ?. ?ZAR, N. KAYA, N. AKBULUT, H. GEN?, P. HINCAL, N. YA?ARAKINCI

Ege Bölgesinde tütün Gebesi Phthorimae operculella ( Zeller ) ( Lepidoptera: Gelechiidae ) 'nin ergin populasyon seyrinin izlenmesi doğal düşmanlarınin tesbiti ve mücadele yöntemlerinin araştırılması
lnvestigations on the population trend, natural enemies and control measures of the Phthorimae operculella ( Zeller ) ( Lepidoptera: Gelechiidae ) in Aegean Region
 

Z. ??M?EK, E. N. BABARO?LU, A. G?KdoğaN, V. ALTUN

Eski?ehir ili hububat ekilislerinde Hububat hortumlu böceği ( Pachytychius hordei ( Brulle ) ) : Coleoptera: Curculionidae ) 'nin yayılış alan? ile mücadelesine y?nelik biyo - ekolojik kriterlerinin belirlenmesi
lnvestigations on the determination of the distribution and biological criteria for the control of Cereal wevil ( Pachytychius hordei ( Brulle )) : Coleoptera: Curculionidae ) harmful in cereal fields in Eski?ehir province
 

M. ELMALI

Yaprak bitlerinin farkli bu?day ?e?itlerinde gelisimi üzerine araştırmalar
Investigations on the development of aphids on different wheat varieties
 

M. R. ULUSOY, A. SARI, C. CAN, N. UYGUN

Pamuk beyazsineği,  Bemisia tabaci ( Gennadius) ( Homoptera: Aleyrodidae) nin farkli kültür bitkileri üzerindeki gelismesinin saptanmasi
Development of Bemisia tabaci ( Gennadius ) ( Homoptera. Aleyrodidae ) on various host plants
 

H. ?ET?N, A. UgUR

Autographa gamma ( L. ) ( Lepidoptera: Noctuidae) 'nin degisik besinlerde gelisimi üzerinde araştırmalar

Investigations on the development ( Autographa gomma ( L. ) ( Lepidoptera: Noctuidae ) on various foods
 

A. TAMER

Acanthoscelides obtectus (Say) ve Callosobruchus maculatus F. 'un gelisme süresi üzerine sicakliğin ve besinin etkilerinin araştırılması
lnvestigations on the effect of food and temperature on development of Acanthoscelides obtectus ( Say ) and Callosobruchus maculatus F.
 

Z. YOLDA?, N. MADANLAR, A. G?L

izmir'de seralarda patl?can zararlilarina karşi biyolojiksavas olanaklari üzerinde araştırmalar
Investigations on the biological control possibilities against eggplant pests in glasshouses izmir
 

M. G?LL?, N. ??M?EK

D o ? u Akdeniz Bölgesi'nde Misir Ko?ankurdu, Sesamia nonagrioides Lefebvre ( Lep.: Noctuidae ) ve Misir kurdu, Ostrinia nubilalis Hbn.
( Lep.: Pyralidae ) ' nun yumurta parazitoidleri üzerinde araştırmalar
Studies on egg parasitoids of corn stalkborer, Sesamia nonagrioides Lefebvre ( Lep.: Noctuidae ) and European corn borer, Ostrinia nubilalis Hbn . ( Lep.: Pyralidae ) in East Mediterranean Region of Turkey
 

T. KO?LU, A. Z?MREO?LU, B. HEPDURGUN

Ege Bölgesi'nde turunçgil beyazsineği ( Dialeurodes citri ( Ashm. ) ( Hom.: Aleyrodidae) ) 'nin avcisi Serangium parcesetosum Sicard
( Col.: Coccinellidae ) 'un turunçgil bahçelerine adaptasyonu ve populasyon Değişimleri
The adaptation and population trends of the Serangium parcesetosum Sicard ( Col.: Coccinellidae ) which is the prey of the citrus whitefly,

( Dialeurodes citri ( Ashm. ) ( Hom.: Aleyrodidae) ) in the citrus orchards of the Aegean Region.
 

?. ASLAN , H. ?ZBEK

Erzurum'da karakavaklarda yeni bir zararli, Chrysomela collaris L. ( Coleoptera: Chrysomelidae ) üzerinde araştırmalar
A new pest Chrysomela collaris L. (Coleoptera: Chrysomelidae ) on poplars in Erzurum province of Turkey
 

F. TURANLI, ?. KISMALI

Urla (izmir) il?esinde tütünlerde yeni bir zararli olan Epithrix hirtipennis Melsh. ( Coleoptera: Chrysomelidae ) üzerinde araştırmalar
Rescarehes on a new in tobacco pest. Epithrix hirtipennis Melsh. ( Coleoptera: Chrysomelidae ) in tobacco plantations in Urla province, izmir
 

A. ?ZDEM , B. KOVANCI

Eski?ehir ilinde Fasulye tohum böceği Acanthoscelides obtectus ( Say ) ( Coleoptera: Bruchidae ) 'nin degisik tarihlerde ekimi yapilan fasulye ?e?itlerindeki zarar oran? üzerinde araştırmalar
Investigations on the rate of harm caused by the Bean weevil AcanthosceIides obtectus ( Say ) ( Coleoptera: Bruchidae ) on the bean varieties sown on different dates in Eski?ehir province
 

M. ELMALI

Konya ilinde farkli Misir genotiplerinde yaprakbiti populasyon gelisimi ve doğal düşmanlarınin tesbiti üzerine araştırmalar
Population development of aphids on different corn genotypes and determination of their natural enemies in Konya province
 

?. KASAP, B. YA?AR

Van ilinde Lepidosaphes ulmi ( L. ) ( Homoptera: Diaspididae ) 'nin farkli elma ?e?itlerinde populasyon gelismesi üzerine çalişmalar
The determining population development of Lepidosaphes ulmi ( L. ) ( Homoptera: Diaspididae ) on different apple varieties growing in Van province
 

G. ?A? SERTKAYA , U. KERSTING, A. ÇINAR

doğal ve kontroll? kosullarda infektelenmi? Circulifer haematoceps (M and R ) ve Orosius orientalis ( Matsumura ) ( Homoptera: Cicadellidae ) ile Spiroplasma citri Sagligo et al. ve susam pyllody etmenlerinin Bazi test bitkilerine ta??nma oranlar?
The transmission rates of Spiroplasma curi Sagligo et al. on some test plants by naturalIy infected Circulifer haematoceps ( M and R ) and Orosius orientalis ( Matsumura ) vectors
 

B. KOVANCI, N. S. GEN?ER, M. KAYA

Uluda? ( Bursa ) 'da saptanan Papilionidae (Lepidoptera) türleri vebunların korunmas?
Species of the family Papilionidae ( Lepidoptera ) occurred in Uluda? ( Bursa ) and their conservation
 

S. CO?KUNTUNCEL, S. KORNO?OR

Çukurova'da Misir kurdu ( Ostrinia nubilalis H?bner, Lepidoptera: Pyralidae ) 'nun biyolojik mücadelesinde yumurta parazitoidi 
( Trichogramma evanescens Westwood, Hymenoptera: Trichogrammatidae ) ' nin kitle sal?m etkinligi ile doğal parazitleme oran?n?n saptanmasi
The Effectiveness of inundative release of the egg parasitoid ( Trichogramma evanescens Westwood, Hymenoptera: Trichogrammatidae ) at the biological control of the European corn borer ( Ostrinia nubilalis H?bner, Lepidoptera: Pyralidae ) and natural parasitization rate of Trichogramma evanescens in Çukurova Region
 

K. MELAN , R. KED?C?, G. ?NAL

Bolu ilinde Misir kurdu (Ostrinia nubilalis H?bner, Lepidoptera: Pyralidae ) 'nun yumurta parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood ' in doğal etkinliğinin belirlenmesi
Determination of natural efficiency of egg parasitoid ( Trichogramma evanescens Westwood ) of European corn borer (Ostrinia nubilalis H?bner, Lepidoptera: Pyralidae ) in Bolu province
 

C. ?ZKAN, M. O. GÜRKAN

degisik sıcaklarda Trichogramma embryophagum ( Hartig ) ve T. turkeiensis Kostadinov ( Hymenoptera: Trichogrammatidae) 'in Un güvesi
( Ephestia kuehnielle Zell.) yumurtalarinda karşilastirmali yasam ?izelgeleri üzerinde araştırmalar
lnvestigations on comparative life tables between Trichogramma turkeiensis Kostadinov Trichogramma embryophagum ( Hartig )
( Hymenoptera: Trichogrammatidae )
 

S. UZUN, H. KAVUT, .M. A. GÜVEN, S. KARTAL

Aydin' da Misir alanlarinda zararli Ostrinia nubilalis H?bner ( Lepidoptera: Pyralidae ) 'in biyolojik mücadelesinde Trichogramma brassicae Bezd. ( Hymenoptera: Trichogrammatidae ) 'nin sal?m denemeleri
Studies on releasing of Trichogramma brassicae Bezd. ( Hymenoptera: Trichogrammatidae ) for biological control of (Ostrinia nubilalis H?bner, Lepidoptera: Pyralidae ) which is harmful in maize fields in Aydin
 

S. KE?EC? ?ZMAN , S. TOROS
Findik kozalAk akarlar? ( Phytoptus avellanae Nal. ve Cecidophyopsis vermiformis Nal. ( Acarina: Eriophyoidea ) 'nin Karadeniz Bölgesinde da??l?mlar?
Distributions of Big bud mites ( Phytoptus avellanae Nal. and Cecidophyopsis vermiformis Nal. ( Acarina: Eriophyoidea ) in the Blacksea Region
 

S. KE?EC? ?ZMAN , O. ECEV?T

Findiklarda tomurcuk d?k?mleri ile Findik kozalak akarlar? ( Phytoptus avellanae Nal. ve Cecidophyopsis vermiformis Nal. ( Acarina: Eriophyoidea ) arasindaki iliskiler
Relations between bud falls and Big bud mites ( Phytoptus avellanae Nal. ve Cecidophyopsis vermiformis Nal. ( Acarina: Eriophyoidea ) in hazelnut
 

A. ?NC?

Akarisitle birlikte yapilan predatör sal?mlar? ve kimyasalsavas?m?n ?ileklerde Tetranychus cinnabarinus Boisduval ( Acarina : Tetranychidae ) populasyonlar? ile bitki verimleri üzerindeki etkileri
Effects of releases of predators with acaricide and chemical control treatments on Tetranychus cinnabarinus Boisduval ( Acarina : Tetranychidae ) populations and plant yields on strawberries
 

F. ?. ALTIND??L?, ?. KISMALI

Ege Bölgesi 'nde salkim güvesi, Lobesia botrana Den. Schiff, ( Lepidoptera : Tortricidae ) ile mücadelede kitle halinde tuzakla yakalama y?nteminin uygulanma olanaklari
Researches on the using possibilities of mass - trapping technique against Lobesia botrana Den. Schiff ( Lepidoptera: Tortricidae ) in the Agean Region
 

N. AKBULUT, S. Z?HREO?LU

izmir ilinde gerbera seralarinda Yaprak galeri sineği Liriomyza trifolii ( Burgess ) 'nin mücadelesinde kitlesel yakalama olanaklari üzerinde araştırmalar
lnvestigations on trapping possibilities on the control of leaf miner Liriomyza trifolii ( Burgess ) out in the gerbera green houses in izmir
 

C. ZEK? , ?. ATA?, T. ?EV?K, H. ER

Ankara' da Elma gövde kurdu ( Synanthedon myopaeformis ( Borkh. ) ( Lepidoptera: Sesiidae ) 'nun mücadelesinde kitlesel yakalama y?nteminden yararlanma olanaklari üzerinde araştırmalar
lnvestigations on the possibilities of mass. trapping for the control of the Apple clearwing moth, Synanthedon myopaeformis ( Borkh )

( Lepidoptera: SesiidAe ) in Ankara
 

R. YUMRUKTEPE, M. AYTA?, L. ERKlLl?

Do?u Akdeniz Bölgesi turunçgillerinde zararli olan limon ?i?ek güvesi, Prays citri Milliere ( Lepidoptera: Yponomeutidae ) 'nin mücadelesinde feromon tuzaklarinin kullan?labilme olanaklari üzerinde araştırmalar
The studies on the using.possibility of pheromone trap in controlling of citrus flower moth. Prays citri Milliere on citrus in East Mediterranean Region
 

U. G?ZEL , ?. H. ELEK??O?LU

Balcal? ( Adana ) 'da bu?dayda bulunan bitki paraziti nematod türlerinin populasyon dalgalanmalann?n araştırılması
Population dynamics of plant parasitic nematodes in a wheat field in Balcal? ( Adana )
 

S. ENNEL?, G. ?ZT?RK

Orta Anadolu Bölgesinde patateslerde zarar yapan  önemli bitki paraziti nematodlar
The important plant parasitic nematodes harmful on potatoes in Central Anatolia
 

A .E. ?R?ML?, E. PEHL?VAN

kökurnematodlan ( Meloidogyne spp. ) 'ndan zarar g?ren "Brixy" sanayi domates ?e?idine Bazi raprak g?brelerinin etkileri
Effects of same foliar fertilizers to industry tomato variety of Brixy damaged by root-knot nematode (Meloidogyne spp.. )
 

?. ?ZOGLU, N. UYGUN
Do?u Akdeniz Bölgesi'nde agaçlarinin kök, gövde ve dallarinda zarar yapan böcek türlerinin saptanmasi
Pests in roots, sterns and branches of trees in East Mediterranean Region of Turkey
 

A. ARDI? , N. UYGUN

Do?u Akdeniz Bölgesi Odonata faunas?n?n saptanmasi
Determination of Odanata fauna in East Meditertanean region
 

A. AKKAYA, N. UYGUN

Diyarbak?r ve ?anl?urfa iIleri yazl?k sebze eko sistemindeki insecta faunas?
Studies on the insect fauna associated to summer vegetables areas in Diyarbak?r and ?anl?urfa provinces
 

S. KORNO?OR, E. SERTKAYA, F. KAZAK

Pozant? 'nin Rhopalocera ( Lepidoplera ) türleri üzerinde faunistik çalişmalar
Faunistic studies of Rhopalocera ( Lepidoptera ) in Pozant? ( Adana )
 

R. YUMRUKTEPE, L. ERKlLl?, C. MART

??el ili ?ilek alanlarinda bulunan Arthropod türleri
Arthropod Species in Strawberry Ecosystem in ??el Province
 

S. KORNO?OR, E. SERTKAYA

Do?u Akdeniz Bölgesi Sphingidae ( Lepidoptera ) türleri üzerinde faunistik çalişmalar
Faunistic studies of Sphingidae ( Lepidoptera) in the Southeast Mediterranean Region ( Turkey )
 

M. A. Y?ZBA?

Do?u Akdeniz Bölgesi Acridoidea ve Tettigoniidae türleri
Acridoidea and Tettigoniidae species in Eastern Mediterranean Region of Turkey
 

?. SEREL, M. ER?N?
Heterodera schachtii Schmidt. ( Tylenchida : Heteroderidae ) 'nin Bazi pancar ekim alanlarindaki yayılışı üzerinde araştırmalar
Heterodera schachtii Schmidt. was defined on beet roots of Karamesutlu ( Babaeski )
 

M. D. GHAVAMI, A. F. ÖZGÜR

Çukurova Bölgesi'nde, Balcal? ve Hac?ali y?relerinde Pectinophora gossypiella Saund. ( Lepidoptera: Gelechiidae ) 'nin populasyon de?i?imi
Population changes of Pectinophora gossypiella Saund. ( Lepidoptera: Gelechiidae) in Balcal? and Hac?ali, Çukurova Region in Turkey.
 

?. ALAOGLU

Türkiye için alt? yeni Eriophyid akar ( Acarina: Eriophyidae) t?r?
Six new records of eriophyid mites for the Turkish fauna
 

L. ?NL?, S. KORNO?OR
?anl?urfa ilinin Noctuidae ( Lepidoptera ) türleri üzerinde sistematik araştırmalar

Systematics of Noctuidae species from ?anl?urfa ( Turkey) province
 

?. SEREL, ?. A. SUSURLUK

Pemphigus betae Doane, ?eker pancar? köklerinde yeni bir zararli
 

?. H. ELEK??OGLU

Türkiye ve Do?u Akdeniz Bölgesi faunas? için yeni bitki paraziti nematod türleri
New Plant Parasitic Nematodes for the East Mediterranean Region and Turkey
 

M. M. ASLAN, E. ?EKEROgLU

Do?u Akdeniz Bölgesi (Hymenoptera: Apidae, Bombinae) Bombus türleri üzerine faunistik çalişmalar
Faunistic studies on Bombus species ( Hymenoptera: Apidae, Bombinae ) East Mediterranean Region
 

E. ?IKMAN. A. YÜCEL, S. ÇOBANOgLU

?anl?urfa ili sebze alanlarinda bulunan akar türleri,  yayılışlar? ve konukçulari
The determination distribution, and habitats of Acarina species that are found in vegetable areas of ?anl?urfa
 

J. DEEMING, H. S. C?VELEK

Türkiye Agromyzidae ( Diptera ) familyas? için yeni kay?tlar
New records for Turkish Agromyzidae ( Diptera ) fauna
 

H. S. CiVELEK, F. ÖNDER

izmir ili kültür mantarlarinda saptanan zararli Diptera türleri
The harmfull Diptera species in mushroom produce stores in izmir province
 

S. ?LGENT?RK, S. TOROS
Ankara ili park bitkilerinde zararli Diaspididae ( Homoptera: Coccoidea) türleri ve konukçulari
Diaspididae ( Homoptera: Coccoidea ) species from omamental trees in Ankara province
 

S. TOROS, B. YA?AR, M. S. ?ZG?K?E, ?. KASAP

Van ilinde Aphidodea ( Homoptera ) ?st familyas?na ba?l? türlerin üzerinde çalişmalar
Studies on determination of Aphidoidea Species in Van Province
 

H. ?ZBEK, E. YILDIRIM

Korungay? ziyaret eden ar? ( Hymenoptera: Apoidae ) türleri
Pollinator bees ( Hymenoptera: Apoidae ) of sainfoin
 

R. O. ?ZKAZAN?, A. TOPER, K. ?ZKAZAN?

Tarihi Bart?n evlerinde kullan?lm?? olan a?a? malzemelerde zarar yapan odun böcekleri üzerinde ?n çalişmalar
Preliminary studies on the wood destroying insects of old houses in Bart?n
 

M. EMEK??, S. TOROS

Lepidoglyphus destructor ( Schrank ) ( Acari: Glycyphagidae )' ?n degisik sicaklik ve orantili nem koşullarindaki gelisimi üzerinde araştırmalar
 

E. SERTKAYA, S. KORNO?OR

Çukurova 'da Misir bitkisinde Sesamia nonagrioides Lef. ( Lepidoptera: Noctuidae ) 'in Bazi biyolojik özellikleri üzerinde araştırmalar
 

Y. ?K?NC?SOY, S. KORNO?OR

Çukurova'da Misir bitkisinde Acantholeucania loreyi Dup. ( Lepidoptera: Noctuidae ) 'in Bazi biyolojik özellikleri üzerinde araştırmalar
 

H. BOLU, S. KORNO?OR

sicakliğin antepf?st??? psyllidi ( Agonoscena pistaciae Burck and Laut. ) ( Homoptera: Psyllidae) 'nin Bazi biyolojik özellikleri üzerine etkisi
Effect of temparature on same biological characters of Agonoscena pistaciae
 

N. AKBULUT, S. Z?MREO?LU

Laboratuvar ve sera koşullarinda Yaprak galeri sineği Liriomyza trifolii (Burgess) üzerinde araştırmalar
Investigations on Leafminer Liriomyza trifolii ( Burgess ) at laboratory and green house conditions
 

Y. KARSAVURAN

sicakliğin Graphosoma lineatum ( L. ) ( Heteroptera: Pentatomidae ) 'un Bazi biyolojik özellikleri üzerine etkisi
The effect of the temperature on some biological characteristics of Graphosoma lineatum ( L. ) ( Heteroptera: Pentatomidae )
 

?. ÇINARLI, P. HINCAL, F. TEZCAN

Bazi bitki geli?im d?zenleyicilerin kirmizi örümcek ( Tetranychus urticae Koch. ) ( Acarina: Tetranychidae ) populasyonuna etkileri üzerinde araştırmalar
Research on the effects of same plant development regulators on the Red spider mite ( Tetranychus urticae Koch. , Acarina: Tetranychidae ) populations
 

A. G. FER?ZL?, R. AY, M. O. GÜRKAN

farkli chlorpyrifos form?lasyonlarinin Alman Hamam böceği ( Blattella germanica ( L. ) ) ( Dictyoptera : Blattellidae ) 'ne etkileri
The effectiveness of different chlorpyrifos formulations on the German cockroach ( Blattella germanica ( L. ) ( Dictyoptera Blattellidae )
 

A. ULUB?L?R, Y. ZEREN

Beyazsinek ( Bemisia tabaci Genn. ) ( Homoptera: Aleyrodidae ) 'insavasiminda p?lverizat?r ve atomiz?r uygulamalarinin karşılaştırılması üzerinde araştırmalar
Investigations on the comparing of knapsack sprayer and engine driven atomizer on control of Bemisia tabaci Genn. ( Homoptera: Aleyrodidae)
 

C. KAZAK, E. ?EKEROgLU

Bazi tarimsalsavasilaçlarinin dald?rma y?ntemi ile avci akar Phytoseiulus persimilis Athias- Henriot  ( Acarina: Phytoseiidae ) 'e etkilerinin belirlenmesi
Effect of various pesticides on Phytoseiulus persimilis Athias- Henriot  ( Acarina: Phytoseidae ) by using slide dip method
 

?. KARACA, N. UYGUN, D. ?ENAL

Bazi tarimsalsavasilaçlarinin Stethorus gilvifrons ( Mulsant ) ( Coleoptera : Coccinellidae ) ' a etkileri üzerine araştırmalar
Side effects of same pesticides on the predator Stethorus gilvifrons ( Mulsant ) ( Coleoptera : Coccinellidae )
 

A. G. ?NCE . B. KOVANCI

?? degisik yaprakbiti t?r? ile beslenen iki noktal? gelinböceği Adalia bipunctata ( L. ) ( Coleoptera : Coccinellidae ) 'nin biyolojisi ve larvalarinin av tüketimi üzerinde araştırmalar
Studies on the biology of Adalia bipunctata ( L.) ( Coleoptera: Coccinellidae ) feeding on three different aphid species and the prey consumption of its larvae
 

A. ?ZPINAR, S. UZUN, ?. A. HASAN

Bolu - Sakarya yöresinde Ostrinia nubilalis H?bner yumurtalanndan toplanan Trichogramma evanescens Westwood' in Bazi biyolojik özelliklerinin araştırılması
Determination of some biological parameters of Trichogramma evanescens Westwood , collected from eggs of Ostrinia nubilalis H?bner in Bolu - Sakarya provinces in Turkey
 

S. ?LGENT?RK, S. TOROS

Ankara ilinde Anthribus fasciatus F?rst. ( Coleoptera : Anthribidae ) üzerinde ?n çalişmalar
Preliminary studies on Anthribus fasciatus F?rst. ( Coleoptera : Anthribidae )
 

?. KASAP, B. YA?AR

Laboratuvar koşullarinda Exochomus nigromaculatus Goeze. ( Coleoptera: Coccinellidae ) 'un Hyalopterus pruni ( Geoffr. ) ( Homoptera : Aphididae ) ve Chaitophorus leucomelas Koch. ( Homoptera : Chaitophoridae ) üzerinde yasam çizelgesi

Studies on the life table of Exochomus nigromaculatus Goeze. ( Coleoptera: Coccinellidae ) feeding onHyalopterus pruni ( Geoffr. ) ( Homoptera : Aphididae ) and Chaitophorus leucomelas Koch. ( Homoptera : Chaitophoridae )
 

C. TUNCER , ?. AK?A

Fenoxycarb ve Azadirachtin' in Amerikan beyaz kelebegi ( Hyphantria cunea Drury) ( Lepidoptera : Arctiidae ) 'ne etkileri
Effects of Fenoxycarb and Azadirachtin on Fall webworm (  Hyphantria cunea Drury) ( Lepidoptera : Arctiidae )
 

?. D?NDAR, O. ECEV?T

Cydia pomonella ( L. ) ( Lepidoptera: Tortricidae ) 'nin cevizdeki biyolojisi ve zarar? üzerinde araştırmalar
Studies on biology and damage of Cydia pornonella ( L. ) ( Lepidoptera : Tortricidae ) on walnut
 

S. MENNAN , O. ECEV?T

Bafra ve ?ar?amba ovalar? yazl?k sebze ?retim alanlarindaki kökurnematodlar? ( Meloidogyne spp.) 'nin biyolojisi, yayılışı ve bula??kl?l?k oranlar? üzerinde araştırmalar
Studies on biology, distribution and the ratio of infestation of root-knot nematodes ( Meloidogyne spp. ) in summer vegetable growing area in Bafra and ?ar?amba plains
 

N. ?ENGEL ?ZEN, F.ÖNDER

Bornova koşullarinda Orius pailidicornis ( Reut. ) (Het.: Anthocoridae ) ' in biyolojisi ve beslenme rejimi üzerinde araştırmalar
Investigations on the biology and feeding regime of Orius pallidicornis ( Reut. ) in Bornova ( Turkey )
 

Read 11491 times