Türkiye 1. Entomoloji Kongresi Bildirileri

TÜRKİYE 1. ENTOMOLOJi KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE FIRST TURKISH NATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY

13-16 Ekim 1987

13-16 October 1987

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

iZMiR

 

N. LODOS

Presidental address

Entomolojinin d?n?, bugünü ve sorunlar?

E. P. ÖNDER

Ege Bölgesi'nde Elma i?kurdu (Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)'na karşi ila?l? savasta tahmin ve uyar?ya esas olarak e?ey?el ?ekici tuzaklarla etkili sicaklik toplamlarindan yararlanma olanaklari

The possibilities of using the sum of effective temperatures and sexual traps for the forecasting and warning system in the chemical control of codling moth (Cydia pomonella (L.) (Lep. : Tortricidae) in the Western part of Turkey

A. Y???T, L. ERKILI?

G?ney Anadolu Bölgesi ba?larinda zararli Ba? ?vezi,

Arboridia adanae Dlab. (Homoptera: Cicadellidae)'nin yayılışı , biyolojisi ve zarar durumu üzerinde araştırmalar

Studies on distribution, biology , and pest status of grape leafhopper,

Arbaddia adanae Dlab . (Homoptera: Cicadellidae), in Southern Anatolia

A. Y???T, L. ERKILI?

G?ney Anadolu Bölgesi ba?larinda zararli Ba? ?vezi, Arboridia adanae Dlab. (Homoptera: Cicadellidae)'nin yumurta parazitleri ve etkileri üzerinde araştırmalar

Studies on egg-parasitoids of grape Ieafhopper, Arboridia adanae Dlab . (Hom., CicadelIidae), injurious on Southern Anatolis vineyards

S. MA?AN, G. MA?AN

Güneydogu Anadolu Bölgesi'nde elma agaçlarinda yeni bir zararli ( Grapholitha janthinana Dup. ) (Lepidoptera: Tortricidae)

A new pest on apple trees, Grapholitha janthinana Dup. (Lepidoptera: Tortricidae) in South-East Anatolia

A. ?NU?AR , O. ULU

izmir ili çevresinde kestane yeti?tirme alanlarinda meyvelerde kurtlanmaya neden olan zararlilar ilesavas?m olanaklari üzerinde araştırmalar

Investigations on the control measures against the infectious pests in the nuts in chestnut plantations in Izmir Province, Turkey

S. ATAY, E. ?EKEROgLU

Defne beyaz sineği,

Parabemisia myricae Kuwana (Homoptera :Aleyrodidae) 'nin farkli turunçgil türleri üzerinde populasyon dalgalanmas?

Population development of Bayberry whitefly, Parabemisia myricae Kuwana (Homoptera:Aleyrodidae) on different citrus host

G. MA?AN, S. MA?AN, M. BA?

Güneydogu Anadolu Bölgesi'nde ba?l?ca elma ve kay?s? ?e?itlerinde K???k kahverengi tomurcuk t?rt?l? (Recurvaria nanella Hb. )

(Lepidoptera :Gelechiidae ) 'nin larva d?nemleri ile bitki fenolojisi ve zarar? arasindaki ilişki

Relation between larvae instars of Recurvaria nanella Hb. (Lepidoptera: Gelechiidae) and plant phenology and its damage on

apple and apricot trees in South-East Anatolia

G. MA?AN, S. MA?AN, M. BA?

Güneydogu Anadolu Bölgesi'nde meyve agaçlarinda zararli K???k kahverengi tomurcuk t?rt?l? (Recurvaria nanella Hb.) (Lepidoptera: Gelechiidae) ' n?n larva d?nemleri ve Özellikleri

Larvae instars of Recurvaria nanella Hb. (Lepidoptera :Gelechiidae) and their characteristics on fruit trees in South-East Anatolia

A. ?NU?AR, O. ULU

Manisa ili seftali yeti?tirme alanlarinda Polyphylla turkmenoglui Petr. (Ceoleoptera :Scarabaeidae) ergin u?u?lar? üzerinde araştırmalar

Investigations on the flights of Polyphylla turkmenoglni Petr. (Coleoptera:Scarabaeidae) in the peach orchards in Manisa-Turkey

A. ?ZKAN, N. T?RKYILMAZ

Antalya ili Pekan cevizlerinde zarar yapan K???k ceviz afidi (Ghromaphis juglandicola Kalt.) (Homoptera :Callaphididae ) 'nin populasyon de?i?imi ve doğal düşmanlarınin tesbiti üzerinde araştırmala

Investigations on the determination of population fluctuation of the Walnut aphid (Ghromaphis juglandicola Kalt.) (Homoptera :Callaphididae ) which is harmful for pecan trees and its natural enemies in Antalya province

A. OKUL , H. BULUT , C. ZEK?

Ankara ili elma agaçlarinda zararli bazi Coccoidea (Homoptera) türlerinin biyolojileri üzerinde araştırmalar

Investigations on the biology of some Coccoidea (Homoptera) species harmful on apple trees in Ankara

?. ATA?, T. ?EV?K, C. ZEK?

Orta Anadolu Bölgesi ba?larinda salkim güvesi ( Lobesia botrana Den. et Schiff. ) ( Lepidoptera : Tortricidae )' nin cinsel ?ekici

tuzaklarla mücadele zaman?n?n saptanmasi ve bu tuzaklarin Erken uyar?da kullanilma olanaklari üzerinde araştırmalar

Investigations on the determination of chemical application time by using sex-pheremon traps against European Grape berrymoth Lobesia botrana Den. et Schiff. (Lep., Tortricidae) and the positility of the use of these traps in Agricultural warning and forecasting program

?. KARACA, E. ?EKEROgLU , N. UYGUN

kirmizi kabuklu bit (Aonidiella aurantii (Mask .) ( Homoptera : Diaspididae ) 'in laboratuvar koşullarinda yasam çizelgesi

Life table of California red scale, Aonidiella aurantii (Mask .) ( Homoptera : Diaspididae ) in laboratory condition

Y. ?NE? , H. ZEK?

Orta Anadolu Bölgesi ha?ha? ekim alanlarinda zarar yapan Ha?ha? kökkurdu (Ceuthorrhynchus denticulatus Schrank. ) (Col., :Curculionidae) ' nun biyolojisi ve mücadelesi üzerinde ara?t?rrmalar

Investigations on the biology and control methods of popy rootweevil Ceuthorrhynchus denticulatus Schrank. (Col. :Curculionidae)

causing damage to poppy in Central Anatolia Region

S. Z?MREO?LU

tütün gebesi ( Phthorimaea operculella (Zeller)) (Lepidoptera: Gelechiidae )'nin biyolojisi ve zarar? üzerinde araştırmalar

Investigations on the biology and damage of the tobacco leafminer (Phthorimaea operculella (Zeller)) (Lepidoptera:Gelechiidae)

H. KAVUT

Ege Bölgesi Misirlarinda zarar yapan Misir Ko?an Kurdu ( Sesamia nonagrioides Lef. Lepidoptera:Noctuidae )' nun mücadelesine esas

bazi biyolojik bulgular

Some biological investigations relating with control of corns talk borer (Sesamia nonagrioides Lef. ) which harmful on corn in Aegean Region

? . KARAAT, H. A. GÜVEN

Güneydogu Anadolu Bölgesi tütün dikim alanlarinda seftali yaprakbiti (Myzus persicae Sulz. ) ( Homoptera: Aphididae) ' nin populasyon

de?i?imine etki eden faktörler

The effective factors on population fluctuation of Myzus persicae Sulz. (Homoptera:Aphididae) in Southeastern Anatolia tobacco areas

M. ?ZKAN, ?. A. KANSU

Yeni d?l ergin Avrupa s?ne (Eurygaster maura L.) ( Hemiptera: Pentatomidae ) 'sinin beslenmesinde suyun etkinligi

Effectiveness of water in feeding of the new generation adult Cereal bug (Eurygaster maura L.) (Hemiptera:Pentatomidae)

? . KARAAT, H. A. GÜVEN , C. MART

Güneydogu Anadolu Bölgesi pamuk alanlarinda zararlilar ile bitki geli?im d?nemleri aras?nda iliskiler

The relationship between the cotton phenology and its pests in Southeastern Anatolia

O. ?ZKAZAN?

Ankara çevresindeki ?am a?a?land?rma alanlarinda zarar yapan Diprion pini (L. ) (Hym.:Diprionidae) 'nin biyolojisi üzerinde araştırmalar

Researches on the biology of Diprion pini (L. ) (Hym.: Diprionidae) harmful on pine plantations in Ankara region

O. A. SEKEND?Z

Pityokteines curvidens (Cerrn.) (Coleoptera :Scolytidae) ' ?n Do?u Karadeniz Ormanlarinda Do?u G?knar? (Abies nordmanniana Stev.

Spach) üzerindeki zararlar? ve biyolojisi

Damages caused by Pityokteines curvidens  (Genn.) (Coleoptera: Scolytidae ) to Abies nordmanniana Stev. Spach) in the forests in

the eastern Black sea subregion and its lifecycle

H. ?ZBEK, ?. ALAO?LU, ? . G??L?

Erzurum ve çevresinde patateslerde Homoptera türleri

Homoptera species on potatoes in Erzurum Province in Turkey

C. YABA? , O. ZEREN

Lahana G?bekkurdu (Hellula undalis F.) (Lepidoptera:Pyralidae) 'nun biyolojisi üzerinde araştırmalar

Studies on biology of Cabbage Webworm Hellula undalis F. (Lep.: Pyralidae)

?. T?RKMEN

Güneydogu Anadolu Bölgesi'nde yeni bir baklagil zararlisi (Amicta oberthuri Hey. ) (Lepidoptera:Psychidae )

Un nouveau ravageur l' insecte fourrure (Amicta oberthuri Hey.) (Lepidoptera:Psychidae) sur legumineux au Sud-Est Anatolia

A. HAS, ?. A. KANSU

Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say) (Coleoptera:Chrysomelidae) 'nin gelismesine konukçunun etkisi üzerinde bir araştırma

A study on the effect of the host-plant on development of Colarado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)

N. KAYA , P. HINCAL

Denizli ilinde Mercimek hortumIu böceği (Sitona crinitus Herbst.) (CoIeoptera:Curculionidae) 'nin populasyon degi?imi ve zarar durumu

Population fluctuations and damage of the Lentil Leaf Weevil (Sitona crinitus Jterbst , ) (Coleoptera:Curculionidae) in Denizli

?. T?RKMEN

Güneydogu Anadolu Bölgesi 'nde yesilkurt (Heliothis viriplaca Hufn. ) (Lepidoptera :Noctuidae) 'un kimyasalsavas metodu üzerinde

araştırmalar

Recherches sur les Methodes de Lutte chimique contre Heliothis viriplaca Hufn. ( Lepidoptera: Noctuidae ) Dans la Region de Sud-Est Anatolia

F. ÖNDER , R. ATALAY , Y. KARSAVURAN

Dionconotus cruentatus (Br . ) (Heteroptera :Miridae ) 'un yeni saptanan bir konukçusu ve beslenme davran??lar? üzerinde bazi araştırmalar

Some investigations on the new recorded host plant and feeding behaviour of Dionconotus cruentatus (Br.) (Heteroptera:Miridae)

J . CENG?Z , F. TEZCAN

bazi sentetik pyrethroidlerin pamukta kirmizi örümcek (Tetranychus urticae (Koch .) ve T. cinnabarinus Boisd.) populasyonlarin? artt?rmadaki rolleri üzerinde araştırmalar

The effect of same pyrethroids on increasing the spider mite populations on cotton

N. KAYA , P. HINCAL

Ege Bölgesi baklalarinda iki yeni zararli Cnephasia chrysantheana Dup. (Lep.:Tortricidae) , Deroceras subagreste (Simroth..) (Mollusca: Limacidae)

Two pests new to Turkey in Aegean Region Broad Bean fieIda Cnephasia chrysantheana Dap. (Lep.:Tortricidae), Deroceras subagreste (Simroth.) (Mollusca:Limacidae)

D. YILMAZ, ?. A. KANSU

Veratrum album L. (Liliaceae ) ekstrakt?n?n insektisit üzerinde araştırmalar

Investigation on the insecticide activities of the extract of Veratrum album L. (Liliaceae)

O. ULU

Yazl?k beyazya?larin turunçgil beyazsineği (Dialeurodes citri (Ash.) (Homoptera:Aleyrodidae) pupalarinda meydana getirdi?i

?l?m?n zaman ve sicaklik ile olan iliskileri.

Correlation between the mortality caused by white oil and temperature and time in citrus whitefly (Dialeurodes citri (Ash.) (Homoptera:Aleyrodidae) populations

F. ÖNDER, H. HAKERLERLER, Y. KARSAVURAN, S. TEZCAN

Bitki büyüme reg?latürlerinden CCC 'nin laboratuvar koşullarinda DoIycoris baccerum (L.) (Heteroptera: Pentatomidae ) erginlerinin ?l?m? üzerine etkileri

The mortality effects of a plant growth retardant, CCC, on the adults of Dalycoris baccarum (L.) (Het.:Pentatomidae) in the laboratory condition

J . CENG?Z , E. YALÇIN, F. TEZCAN

Pamukta kirmizi örümcekler (Tetranychus urticae (Koch.) ve T. cinnabarinus Boisd.)' e karşi electrodyn ile CDA (kontrollu zerre uygulamas?) üzerinde araştırmalar

Research work on the effectiveness of electrodyn against Tetranychus urticae (Koch.) and T. cinnabarinus Boisd. on cotton

in Aegean Region

A. ?. ?ZAR , H. GEN?

Ege Bölgesi'nde depolanan yemeklik baklagillerde bulunan Bruchidae (Coleoptera) türlerinin bulaşma ve zarar oranlar? üzerinde

çalişmalar

Investigation on infestation and damage rates of Bruchidae (Coleoptera) harmful on stored legumes in Aegean Region

A. R. AKINCI

Bitlis ve Siirt illerinde italyan Çekirgesi (Calliptamus italicus L.) ve Fas Çekirgesi ( Dociostaurus maroccanus Thunb.) i

nin rezervasyon alanlari ve Özellikleri

The reservation areas of the Italian locust (Calliptamus italicus L.) and the Moroccan locust (Dociostaurus maroccanus

Thunb.) in Bitlis and Siirt (Turkey)

O. PARLAK

?pek böceği (Bombyx mori) ovaryumunda etkizon sentezinin organ Kültür? ve radioimmunoassay (RIA) tekni?i ile araştırılması

The estimation of synthesized ecdysone by ovaries of silk worm (Bombyx mori) using organ culture and radioimmunoassay (RlA)

technique

(367-376) H. G??MEN , E. ?EKEROgLU, A. F. ÖZGÜR

degisik y?kseklik ve durumlarda yerle?tirilmi? sar? yap??kan tuzaklarin pamuk beyaz sineği (Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera: Aleyrodidae) 'ni yakalamadaki etkinligi

Determination of the effect of yellow sticky traps for catching adult whiteflies (Bemisia tabaci (Genn.)) (Homoptera:Aleyrodidae)

(377-386) A. Z?MREO?LU, H. TEZCAN , M. ?AKICI

izmir ilinde çesitli cezbedici ve tuzak sistemlerinin ekonomik ?neme sahip meyve sinekleri (Diptera:Tephritidae) ' ne etkinliklerinin

saptanmasi üzerinde araştırmalar

Investigations on the efficiency of the various trap-lure systems against the fruit flies of economic importance in izmir

(387-396) N. KILIN?ER, M. O. GÜRKAN

Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) 'da ba?kala??m s?ras?nda kan h?crelerinde görülen morfolojik ve say?sal de?i?imler üzerinde araştırmalar

Investigations on the morphological and numerical changes in the heamocytes during the metamorphosis of the Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera:Chrysomelidae)

(397-406) R. ATALAY, S. B?LB?L

Liorhyssus byalinus (F.) (Rhopalidae:Heteroptera) üzerinde bazi teratolojik araştırmalar

Same teratological investigations on Liorhyssus hyalinus (F.) (Rhopalidae:Heteroptera)

(407-416) N. UYGUN, H. BA?PINAR

Cicadellidae (Homoptera) türlerinin yakalanmas?nda tuzak renklerinin ve  tuzak y?ksekliçinin etkisi

The importance of the trap colors and height in sampling of Cicadellidae (Homoptera)

(417-426) N. KILIN?ER, M. O. GÜRKAN, K. MELAN

K??lama süresinin K?m?l  ( Aelia rostrata Boh.) ve Avrupa s?nesi (Eurygaster rr?aura L. ) (Heteroptera: Scutelleridae) 'nin lipidleri üzerinde araştırmalar

Researchs on the lipids of Aelia rostrata Boh. and Eurygaster maura L. (Heteroptera: Scutelleridae ) during the hibernation

(427-436) E. ERKIN, ? KISMALI

Juvenil Hormon Analo?u ZR 512 'nin Chrysoperla carnea (Steph.) (Neuroptera: Chrysopidae) ' n?n degisik biyolojik d?nemlerine etkisi

 Effects of ZR 512 (JHA) on different bioIogicaI stages of  Chrysoperla carnea (Steph.) (Neuroptera: Chrysopidae)

(437-446) ? . BAYRAM , N. KILIN?ER

Periscepsia carbonaria (Panz.) (Diptera :Tachinidae) 'nin parazitIedi?i Agrotis segetum (Den. ?Schiff.) (Lepidoptera :Noctuidae)

larvalarinin kan h?crelerinde bazi de?i?imler

Some changes in blood cells of Iarvae of Agrotis segetum (Den. Schiff. ) (Lepidoptera:Noctuidae) parasitised by Periscepsiae carbonaria ( Panz.) (Diptera:Tachinidae)

(447-458) H. ?AM , M. DOĞANLAR

Tokat ve çevresindeki Chalcididae (Hymenoptera) türleri üzerinde taksonomik çalişmalar

Taxonomical studies on the species of Chalcididae (Hymenoptera) from Tokat , Turkey

(459-470) N. UYGUN, E. ?EKEROgLU, ?. KARACA

Çukurova' da yeni kurulan bir turunçgil bahçesinde entegresavas çalişmalari

Integrated pest management studies in newly established citrus orchard in Çukurova

(471-480) C. ?NC?ER, ?. KISMALI, E. ERK?N

Meyve bahçelerinde kullanilan bazi insektisitlerin Diaeretiella rapae (M ' lnt.) (Hymenoptera :Aphidiidae) ' ye etkileri üzerinde bir

araştırma

A research on the effects of some insecticides that are used in orchards on Diaeretiella rapae (M ' lnt.) (Hymenoptera :Aphidiidae)

(481-490) A. UgUR, ?. A. KANSU, R. KED?C?

degisik bitkilerIe beslenen Agrotis segetum (Denis and Schiff.) (Lepidoptera :Noctuidae) pupalarinda PimpIa turinneIlae (L.) (Hymenoptera :lchneumonidae) 'nin gelisimi üzerinde araştırmalar

Investigations on the development of PimpIa turinneIlae (L.) (Hymenoptera :lchneumonidae) in the pupae of Agrotis segetum (Denis and Schiff.) (Lepidoptera :Noctuidae) reared on varions host plants

(491-500) A. KENCE

Musca domestica L. kompleksinde morfometrik farklila?malarin ?ok de?i?kenli istatistik y?ntemler ile analizi

Multivariate statistical analysis of morphometric differentiation within the Musca domestica complex

(501-510) N. AKTA?

kirmizi orman kar?ncaIar?n?n Formica rufa Group (Hymenoptera: Formicidae) Türkiye'deki yayılışlar? ve taksonomisi üzerine araştırmalar

Distribution and taxonomy of the Formica rufa species group in Turkey

(511-520)M. ÖZER, S. TOROS, S. ÇOBANOgLU , S. ?lNARLI, M. EMEK??

izmir ilinde depolanan ürünlerde saptanan zararli akar türleri

The stored product mites determined in Izmir Province

(521-530) ?. BAYRAM, N. KILIN?ER

Periscepsia carbonaria (Panz. ) (Diptera:Tachinidae) 'nin  Agrotis segetum (Den. Schiff.) ( Lepidoptera :Noctuidae) larvalarinda gelismesi üzerinde araştırmalar

Researches on growing of Periscepsia carbonaria (Panz. ) (Diptera:Tachinidae) on Agrotis segetum (Den. Schiff.) ( Lepidoptera :Noctuidae) larvae

(531-542) ?. ?ENGONCA , M. S. LABABIDI

Laboratuvar koşullarinda çesitli avci akarlarin Pamuk kirmizi örümcegi Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acari :Tetranychidae) 'a karşi

etkinligi üzerinde bir araştırma

Laboruntersuchungen ?ber die Effektivitat der verschiedenen Raubmilbenarten gegen?ber der Baumwollspinnmilbe, Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acari :Tetranychidae)

(543-552) E. ERK?N, Z. KALACI

Aphidius ervi Haliday ve Aphidius eadyi Stary, Gonzales and Hall (Hymenoptera: Aphidiidae) 'nin laboratuvarda üretilmeleri üzerinde

bir araştırma

An investigation on breeding of Aphidius ervi Haliday and Aphidius eadyi Stary, Gonzales and Hall (Hymenoptera:Aphidiidae)

laboratory

(553-562) N. UYGUN, E. ?EKEROgLU

Çukurova' ya ithal edilen bazi doğal düşmanların biyolojik savasta kullanilma olanaklari

A patential use of imported natural enemies in Çukurova

(563-572) H. BULUT, N. KILIN?ER

Yumurta paraziti Trichogramma spp. (Hymenoptera :Trichogrammatidae) 'nin Un güvesi (Ephestia kuehniella ZelI.) (Lepidoptera: Pyralidae) yumurtalarinda üretimi ve konukçu parazit iliskileri

(573-584) S. DEN?Z, S. KORNO?OR

Pamukta zararli ye?ilIkur t (Heliothis armigera Hbn. ) (Lepidoptera: Noctuidae) larvalarina karşi Bacillus thuringiensis Berl. 'in etkinliğinin saptanmasi

The effect of Bacillus thuringiensis Berliner to Heliothis armigera Hbn. (Lepidoptera : Noctuidae) larvae on cotton plants

(585-594) E. TUTKUN, A. ?NC?, B. YILMAZ

Bal ar?s? (Apis mellifera L.) kovanlarinda zarar yapan Balmumu güvesi (Galleria mellonella L.) larvalarina karşi Bacillus thuringiensis preparatlarinin etkisi üzerinde araştırmalar

An investigation on possibilities of the microbiological control for larvae of the greater wax moth (Galleria mellonella L.)

(595-604) A. BEYARSLAN

Trakya Bölgesi 'nde Braconinae (Hymenoptera: Braconidae) faunas? üzerinde sistematik araştırmalar

Untersuchungen ?ber Fauna von Braconinae (Hymenoptera: Braconidae) im Thrakien Gebiet

(605-610) Y. ARIN?, ?. ÇINARLI, N. BORAZANCI

Ba?lardaki k?sa bölüm hastaliklarinin nematod vektürleri üzerinde bir araştırma

A study on the vector relationship of Xiphinema mediterraneum (Martelli and Lamberti, 1967) and fanleaf virus diseases of grapevines

(611-620) N. N. ERTEK?N

Güneydogu Anadolu Bölgesi'nde tütünde zarar yapan kök-ur nematodlar? (Meloidogyne spp.) 'nin yayılış alanlari ve bulaşma durumlari

Distribution occurrence and status of root-knot nematodes, Meloidogyne spp.,  attacking tobacco plants in Southeastern Anatolia

(621-630) N. AYYILDIZ

Erzurum ovas? oribatidlerinin (Acari) bitki ?rt?s? ve toprak yap?s?yla iliskileri

The relation between oribatidmites (Acari), and vegetation, soil structure of the Er zurum plain

(631642) N. ?A?ATAY (AYSEV)

Türkiye Gonianotina (Heteroptera: Lygaeidae) alt trib?s?n?n sistemati?i üzerinde çalişmalar

Systematic studies on the subtribus Gonianotina (Het. :Lygaeidae) of Turkey

(643-648) N. LODOS, M. BOULARD

bazi Cicadidae (Homoptera: Auchenorrhyncha) türlerinin tan?nmalarinda sesin taksonomik karakter olarak kullanılması üzerinde bir

araştırma

A study on the sounds as a taxonomic characteristics in same species of Cicadidae (Homoptera :Auchenorrhyncha)

(649-660) S. KORNO?OR

G?ney ve Güneydogu Anadolu Bölgesi'nde Noctuinae ve Plusiinae (Lep.: Noctuidae) türlerinin yayılışlar? ve sistemati?i üzerinde araştırmalar

Distribution and systematics of Noctuinae and Plusiinae (Lep.: Noctuidae) species in South and Southeast Anatolia

(661-674) H. ?ZBEK

Türkiye'nin Psithyrus Lepeletier (Hym.: Apidae) türleri

Contribution to the study of Turkish fauna of Psithyrus Lepeletier (Hym.: Apidae)

(675-684) O. ZEREN, C. YABA?

Akdeniz Bölgesi'nde patates (Solanum tuberosum L.) bitkisinde görülen zararli, faydali böcek ve akar faunas? üzerinde çalişmalar

Studies on the harmful and useful insect fauna of the potato (Solanum tuberosum L.) in Mediterranean Region

(685-694) Y. ?AMLITEPE, N. AKTA?

Trakya Bölgesi orman kar?nca faunas? üzerinde araştırmalar

Studies on the forest ant fauna in Thrace region

(695-704) A. ARAS, N. AKTA?

Edirne yöresi çayir ve mer'a kar?ncalar? üzerinde faunistik araştırmalar

Faunistic study on meadow and pasture ants of Edirne Provinces

(705-716) O. ZEREN, C. YABA?

Akdeniz Bölgesi yemeklik baklagillerinde zararli-faydali böcek ve akar faunas? üzerinde çalişmalar

Studies on the useful and harmful insect fauna of edible legumes of the Mediterranean Region

(717-726) N. AYDIN , H. SORAN

Trakya Bölgesinde depolanmiş bu?day ve un fabrikalarinda saptanan zararlilar, bulaşma oranlar?

The pests of stored grains and mills in Eastern Thrace

(727-736) O. ?ZKAZAN?

?am keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae) 'nin yumurta b?rakma davran??lar? üzerinde incelemeler

Investigations on egg laying habits of Thaumetopoea pityocampa Schiff. (Lep.: Thaumetopoeidae)

(737-742) E. KESK?NALEMDAR , ?. ALKAN, Y. AKSU

Artvin ilinde Ips typographus L. (Coleoptera: Scolytidae) 'un biyolojisi ve mücadelesi üzerinde çalişmalar

Investigations on the biology and control of Ips typographus L. (Coleoptera: Scolytidae) in Artvin province

(743-752) E. HAVZA, N. AKTA?

Edirne yöresi Odanata faunas? üzerinde sistematik araştırmalar

Systematische untersuchungen ?ber die Odonaten fauna von Edirne

(753) Yazar ?ndeksi

Author Index

Read 11502 times