1. Biyolojik Mücadele Kongresi

TÜRKİYE 1. BİYOLOJİK MÜCADELE KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE FIRST TURKISH NATIONAL CONGRESS OF BIOLOGICAL CONTROL

12 - 14 ŞUBAT 1986

12 - 14 February 1986

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

ADANA

 

?. A. KANSU

Biyolojik mücadelenin geçmisi ve gelecegi ( ?a?r?l? bildiri )

Biological control; past and future ( Invited paper )

 

H. BULUT, N. KILIN?ER

Ankara'da meyve bahçelerinde zararli Lepidopterlerin yumurta asalaklari

Eiparasiten der schaedlichen Lepidopteren im Obstbau in Ankara-Region

 

H. BULUT, N. KILIN?ER

Yumurta asalagi Trichogramma spp. ile Elma iç kurdu ( Cydia pomonella L. ) arasindaki Bazi iliskiler üzerinde araştirmalar

Untersuchungen ?ber die Beziehungen Zwischen den Eiparasiten Trichogramma spp. und dem Apfelw?ckler ( Cydia pomonella L. )

A. ÇINAR, M . B???C?, A. ERKILI?

Patateste siyah kabukluk ve gövde kanseri etmeni Rhizoctonia solani K?hn'nin inokulum potansiyelinin azaltilmasinda antagonistlerden yararlanma

Use of antagonists for reducing inoculum levels of Rhizoctonia solani Kuhn caused black scurf and stem canker on potatoes crops

 

M. DOĞANLAR

 Bir ektoparazit alan Exerites raborator ( F. ) ( Hym.: Ichneumonidae ) ' un kitle üretiminde yeni bir konukçu Tenebrio molitor L. ( Col. : Tenebrionidae ) 'un kullanılması üzerine çalişmalar

A use of new host, Tenebrio molitor L. ( Col.: Tenebrionidae ) for mass culture of ectoparasitic wasp, Exerites raborator ( F. ) ( Hym. : Ichneumonidae )

 

M. DOĞANLAR

Ülkemiz Pachyneuron Walker ( Hym.: Pteromalidae ) türleri üzerinde bir araştirma

A study on Turkish Pachyneuron Walker (Hym.: Pteromalidae) spp .

 

A. ERKILI?, A. ÇINAR, M . B???C?

Limon agaçlarinin fillosferindeki saprofitik mikroflora'nin saptanmasi

Determination of saprophytic mycoflora on the phylosphere of Lemon trees

 

E. ERK?N, Z. AYVAZ

Heliothis armigera Hbn.( Lep.: Noctuidae ) larvalarina karşi Bacillus thuringiensis ve Heliothis N?klear Polyhedros Virus'un etkileri üzerinde karşilastirmali araştirmalar

A comparative investigation of the microbial insecticides Heliothis NPV and Bacillus thuringiensis on the efficiency against Heliothis armigera larvae

 

E. ERK?N, ?. KISMALI

Juvenil hormon analo?u ZR-512 ' nin Aphidius ervi Haliday ( Hymneoptera: Aphidiidae ) üzerine etkisi

Effects of juvenile hormone analogue on Aphidius ervi Haliday ( Hymenoptera: Aphidiidae )

 

T. EROL , N. KILIN?ER

Bazi insektisidlerin pupa asalagi Pimpla turionellae L. ( Hym.: Ichneumonidae )' ye etkileri üzerinde araştirmalar

Untersuchungen ?ber den Einfluss von einiger Insektiziden auf den Pupenparasitien Pimpla turionellae L. ( Hym.: Ichneumonidae )

 

Z. KALACI , C. ?NC?ER

Laboratuvarda üretilen Hippodamia ( Adonia ) variegata ( Goeze ) ( Col.: Coccinellidae ) ' n?n biyolojisine farkli iki besinin etkisi üzerinde bir araştirma

Etude des influences de deux differents aliments sur la biologie de Hippodamia ( Adonia ) variegata ( Goeze ) ( Col.: Coccinellidae ) eleve dans Ie laboratoire

 

A. KANSU, N. KILIN?ER, A. UgUR, O. GÜRKAN

Ankara, Kirsehir , Nevsehir ve Nigde illerinde kültür bitkilerinde zararli lepidopterlerin larva ve pupa asalaklari

Zur Feststellung der Larven und Puppenparasiten der schaedlichen Lepidopteren von Kulturphlanzen der Provinzen Ankara , Kirsehir, Nevsehir und Nigde

 

?. KARAAT, M. A. GÜVEN

Güneydogu Anadolu Bölgesinde tütün dikim alanlarinda seftali yaprakbiti ( Myzus persicae Sulz. )' nin doğal düşmanların?n genel durumu

General status of natural enemies of green peach aphid ( Myzus persicae sulz. )'in tobacco areas in southeastern Anatolia

 

?. KARAAT , M. A . GÜVEN, C. MART

Güneydogu Anadolu Bölgesinde pamuk ekim alanlarinda yararli türlerin genel durumlari

General situation of beneficial fauna in cotton areas in southeastern Anatolia

 

?. KARAAT, M. A.GÜVEN , C. MART

Güneydogu Anadolu Bölgesinde Bazi yabanci otlarin zararina yasayan böcek türleri üzerinde ilk incelemeler

First investigation on t he inse cts feeding on t he weeds on southeastern Anatolla

 

E. KESK?NALEMDAR , Y. AKSU , ?. ALKAN

Rhizophagus grandis Gyll.' in laboratuvar sartlarinda üretimi ve biyolojik mücadele uygulamalarinda kullanılması olanaklari üzerinde araştirmalar

Investigations on the breeding of Rhizophagus grandis Gyll. at the laboratory and use in biological control

 

N. KILIN?ER , H. BULUT

Sera beyaz sineği ( Trialeurodes vaporariorum West. ) ile paraziti Encarsia formosa ( Gahan ) arasindaki Bazi iliskiler üzerinde araştirmalar

Untersuchungen ?ber die Beziehungen zwischen der Weissenfliege ( Trialeurodes vaporariorum West. ) und ihrem Parasiten Encarsia formosa ( Gahan )

 

A. K??M?R , A. F. ÖZGÜR

avci böcek Chrysoperla carnea ( Stephens ) ( Neuroptera: Chrysopidae ) ' nin Bazi biyolojik özellikleri üzerinde araştirmalar

Untersuchungen ?ber einige biologischen Eigenschaften von raeuberischen Insekt Chrysoperla carnea ( Stephens ) ( Neuroptera: Chrysopidae )

 

A. K??M?R , A. F. ÖZGÜR

avci böcek Chrysoperla carnea ( Stephens ) ( Neuroptera : Chrysopidae )' nin Ye?il kurt ( Heliothis armigera H?bner ) üzerinde tüketme gücünün

tesbiti üzerinde araştirmalar

Untersuchungen ?ber vernichtungskraft von rauberischen Insekt Chrysoperla carnea ( Stephens ) ( Neuroptera: Chrysopidae ) ?ber Baumwollkapselwurm

( Heliothis armigera H?bner )

 

N. K. KO?

Hiperparazit Aphanocladium album ile Misir pasi ( Puccinia sorghi ) arasindaki parazitik iliskilerin ultrasutr?kt?rel incelenmesi

UItrastrukturelle Untersuchungen ?ber die parasitische Interaktionen zwischen Hyperparasit Aphanocladium album und Maisrost ( Puccinia sorghi )

 

N. LODOS, C. ?NC?ER

Büyük kara agustosböcegi ( Lyristes plebejus Scop. ) ' nin Türkiye'de bulunan yeni bir yumurta predatör? Archirileya inopinata Silv . ( Hymenoptera: Eurytomidae )

Same observations on Archirileya inopinata Silv. ( Hym.: Eurytomidae ) as an egg predator of Lyristes plebejus Scop. which is a new record for the Turkish fauna

 

C. ?NC?ER, ? .KISMALI, E . ERK?N

Meyve bahçelerinde kullanilan önemli insektisitlerin Hippodamia ( Adonia ) variegata ( Goeze ) ( CoI.: Coccinellidae ) ve Anisochrysa carnea ( Steph. ) ( Neur.: Chrysopidae ) ' ya etkileri

Effects of important insecticides that are used in orchards on Hippodamia variegata and Anisochrysa carnea

 

C. ?NC?ER, E. ERK?N

Erynia neoaphidis Remaud. et Hennb. ( Entomophthorales: Entomophthoraceae ) ' in Acyrthosiphon pisum ( Harr. ) ( Hom . : Aphididae ) ' a patojenisitesi üzerinde çalişmalar

Investigations on pathogenesis of [Erynia neoaphidis Remaud. et Hennb ( Entomophthorales: Entomophthoraceae ) to Acyrthosiphon pisum ( Harr. ) ( Hom.: Aphididae )

 

F. ÖNDER, Y. KARSAVURAN

izmir çevresinde ?iri? otu ( Asphodelus microcarpus Viv. ) ' na karşi uygulanacak biyolojik savasta Capsodes infuscatus ( Brul. ) ( Heteroptera: Miridae ) ' un etkinligi üzerinde Gözlemler

Observations on effectiveness of Capsodes infuscatus ( Brul. ) ( Heteroptera: Miridae ) as a biological control agent of asphodel ( Asphodelus microcarpus Viv. )

 

M. ÖZER, S. TOROS, S. ÇOBANOgLU, S. ÇINARLI

izmir ili ve çevresinde depolanmiş ürünlerde saptanan faydali akarlar

Beneficial mites of stored products in izmir province

 

A. F. ÖZGÜR

Akdeniz Bölgesi avci Syrphidae türleri

Die raeuberischen Syrphidae-Arten aus dem Mittelmeergebiet von der Türkei

 

A.?ZKAN
Laboratuvarda Temnostethus longirostris ( Horvath, 1907 ) ( Heteroptera: Anthocoridae) 'in biyolojisi üzerinde araştirmalar

Investigations on the biology of Temnostethus longirostris (Horvath, 1907) (Heteroptera: Anthocoridae ) under labaratory conditions

 

?. ?ENGONCA

avci böcek Chrysoperla carnea ( Stephens ) 'nin kirmizi örümcek, Tetranychus urticae Koch ve Pamuk yaprak kurdu, Spodoptera littoralis ( Boisd. ) 'e karşi etkinligi üzerinde bir araştirma

Unter suchungen zur Wirksamkeit von Chrysoperla carnea ( Stephens ) Gegen Tetranychus urticae Koch und Spodoptera littoralis (Boisd. )

 

?. ?ENGONCA, S. GERLACH

avci Thrips, Scolothrips longicornis Priesner (Thysanoptera: Thripidae) üzerinde araştirmalar. I. Biyolojisi ve etkinligi

Untersuchungen ?ber den rauberischen Trips, Scolothrips longicornis Priesner ( Thysanoptera: Thripidae) I. Biyologie und Effektivitat

 

Z. ??M?EK, N. YA?ARAKINCI

Güneydogu Anadolu Bölgesinde Süne yumurta parazitlerinin ( Trissolcus spp. ) etkinligi üzerinde rol oynayan faktörler

The factors effecting the activity of the egg parasites ( Trissolcus spp. ) of sunn-pest in southeastern Anatolia

 

Z. ??M?EK
Güneydogu Anadolu Bölgesinde Süne ( Eurygaster integriceps Put. ) ile yumurta paraziti ( Trissolus semistriatus ( Nees. ) ) arasindaki Bazi iliskiler üzerinde araştirmalar

Investigations on some interactions between sunn-pest ( Eurygaster integriceps Put. ) and its egg parasite ( Trissolcus semistriatus (Nees.) ) in southeastern Anatolia

 

H. TEZCAN, N. DELEN

Bazi toprak patojenleriyle ila?l?savas?mda antagonist organizmalardan yararlanma olanaklari.

Possible usage of antagonistic organisms for chemical control of some soil-borne pathogens

 

N. TURKYILMAZ

Antalya ve yöresi turunçgil plantasyonlarinda ilk defa bulunan Sympherobius pygmaeus ( Rambur ) ( Neu.: Hemerobiidae ) 'un konukçulari ve populasyon dalgalanmalari üzerinde araştirmalar

Investigations on the hosts and population fluctuations of Sympherobius pygmaeus ( Ramhur ) ( Neu.: Hemerobiidae ) new recorded for citrus plantations in Antalya city and surrounding areas

 

E. YALÇIN

Ege Bölgesinde çesitli kültür bitkilerinde zararli olan Yesilkurt (Heliothis armigera Hbn. (Lep.: Noctuidae ) 'a karşi Heliothis NPV virüsünün kullanılması olanaklarinin araştırılması
A study on possibilities of using Heliothis NPV virus against Bollwonn ( Heliothis armigera (Hbn.)) (Lep.: Noctuidae) a pest of various agricultural crops in Egeian region

 

A. YANIKO?LU

Karbonhidratlarin Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) larvalarinin yasama ve gelismesine kalitatif etkileri

The Qualitative effects of carbohydrates on development and survival of the larvae of Pimpla turionellae L. ( Hymenoptera: Ichneumonidae )

 

A .Y???T, N. UYGUN

Stethorus punctillum Weise ( Col.: Coccinellidae ) 'un biyolojisi üzerinde araştirmalar

Studies on the biology of Stethorus punctillum Weise ( Col.: Coccinellidae )

 

A .Y???T, N. UYGUN

Elma agaçlarinda zararli Akdiken kirmizi örümcegi Tetranychus viennensis Zacher ( Acarina: Tetranychidae ) ile avcisi Stethorus punctillum Weise ( Col.: Coccinellidae ) arasindaki iliskiler üzerinde araştirmalar

Studies on interactions between Hawtorn mite, (Tetranychus viennensis Zacher ( Acarina: Tetranychidae ) and its predator, Stethorus punctillum Weise (Col.: Coccinellidae)

 

A .Y???T, N. UYGUN

 Elma bahçelerinde kullanilan Bazi tarimsal savas ilaçlarinin avci böcek Stethorus punctillum Weise (Col.: Coccinellidae) 'a etkileri üzerinde araştirmalar

The effect of some pesticides used in apple orchards on predacious beetle, Stethorus punctillum Weise (Col.: Coccinellidae )

 

A. ÇINAR, S. YÜCEL

Domates fusarium solgunluguna ( Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ) karşi biyolojik kontrol ve toprak solarizasyon uygulamasinin etkinlikleri üzerinde araştirmalar

Investigations on the effects of biological control and soil solarization against to fusarium wilt diseases ( Fusarium oxysporum f.sp. lvcopersici ) of tomato

 

H. Y?R?TEN, A. ÇINAR, ?. ÇINAR

?ilek kök çürüklerine neden olan etmenin ve etkili antagonistlerinin saptanmasi, hastalik ??k??? üzerine toprak solarizasyonunun etkisinin araştırılması

Determination of the causing agent of strawberry root-rat and the effects of soil-solarization on its incidence

 

C. ZEK?, N. KILlN?ER

Exochomus quadripustulatus L. ( Col.: Coccinellidae ) 'un degisik yaprakbiti türlerinde gelisimi üzerinde araştirmalar

Investigations on the development of Exochomus quadripustulatus L. ( CoI.: Coccinellidae ) on different aphid species

 

O. ZEREN, M. G?NC?, C .YABA?

Erynia neoaphidis Remaud. et Hennb. (Entomophthorales: Entomophthoraceae) 'in Çukurova Bölgesinde sebzelerde yayılışı ve konukçulari üzerinde çalişmalar

A preliminary study on the hosts and distributions of Erynia neoaphidis Remaud. et Hennb. (Entomophthorales: Entomophthoraceae) on the vegetable crops in the Çukurova region

Okunma 12268 defa Son Düzenlenme Perşembe, 09 Şubat 2017 02:59