9. Biyolojik Mücadele Kongresi

TÜRKİYE 9. BİYOLOJİK MÜCADELE KONGRESİ BİLDİRİLERİ

PROCEEDINGS OF THE NINETH TURKISH NATIONAL CONGRESS OF BIOLOGICAL CONTROL

28-30 Haziran 2011

28-30 June 2011

S?t?? ?mam Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

KAHRAMANMARA?

SÖZLÜ SUNULAR

 

S. Bl?mel

Pros and Cons of Biological Pest Control - With Special Emphasis on Phytosanitary Risk Management (?a?r?l? bildiri)
 

T. C. Ulu, Y. Kongu, ?. A. Susurluk

Türkiye?nin degisik Bölgelerinden ?zole Edilen Entomopatojen Nematod, Heterorhabditis bacteriophora ?zolatlarinin Y?ksek sicaklik ve Su Kayb?na Tolerans Seviyelerinin Belirlenmesi

C. G?k?e, Z. Erba?, H. Y?lmaz, ?. Demir, Z. Demirba?

Etkili Bir Patojen Nematod Olan Steinernema websteri?nin Türkiye?de Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae)?dan ?lk ?zolasyonu

B. G?lc?, S. Haz?r, M. Karag?z, ?. ?akmak, D. A??c?, H. K. Kaya

Türkiye Topraklarindan Elde Edilen Entomopatojen Nematodlarin (Steinernematidae ve Heterorhabditidae) ?im Alanlarda Zarar Yapan Spodoptera sp. (Lepidoptera: Noctuidae) Larvalarina karşi Biyolojik mücadele Potansiyellerinin araştırılması

D. Efe

Tetranychus cinnabarinus Boisduval (Acari: Tetranychidae) ile Beslenen Nabis pseudoferus Remane (Heteroptera: Nabidae)' un Bazi Biyolojik özellikleri

F. Yarpuzlu, N. Uygun, M. Karacao?lu, M. T?fekli, S. ?ztemiz

farkli Avlarin avci böcek Cheilomenes propinqua (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae)?n?n gelisme ve üremesine Etkileri

A. Yar?mbatman, R. Atl?han

Callaphis juglandis (Goeze) (Hemiptera: Callaphididae) ile Beslenen Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae)?n?n S?cakl??a Ba?l? Olarak gelismesi ve üremesi

S. Telli, A. Yi?it

turunçgil Unlubiti, Planococcus citri Risso (Hemiptera, Pseudococcidae) ile Bazi Coccinellid (Coleoptera) Predatürleri arasindaki Av/avci ilişkileri

E. Yan?k, L. ?nl?, A. YÜCEL

avci Anthocoris minki?nin Antepf?st??? bahçelerinde Bulunan farkli predatör T?rler, Campylomma lindbergi, Deraeocoris pallens ve Oenopia conglobata ile Birlik ??i avcil???

C. G?z?a??k, A. Yi?it

S?ne, Eurygaster integriceps Putman Yumurta Parazitoitleri, Trissolcus spp.?nin ?ki Ekosistemde Etkilerinin karşılaştırılması

M. G?ll?, A. D. Kanat

S?ne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) mücadelesinde kullanilan Bazi Sentetik Piretroitlerin Tarla koşullarinda S?ne Yumurta Parazitoitleri, Trissolcus spp. (Hymenoptera: Scelionidae)' nin Ergin ?ncesi D?nemlerine Olan Yan-Etkileri

C. G?z?a??k, A. Yi?it

S?ne, Eurygaster integriceps Putman Yumurta Parazitoiti, Trissolcus semistriatus Nees?un konukçu Tercihleri

M. Mu?tu, N. K?l?n?er

Planococcus ficus (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae)?un Parazitoitleri Anagyrus pseudococci (Girault) ve Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) arasindaki Parazitoitler Aras? Rekabet

H. K?t?k, A. Yi?it, M. Karacao?lu, M. T?fekli

avci Akar, Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae)?nin Serada Yeti?tirilen Biberde ?i?ek Thripsi, Frankliniella occidentalis (Pergandae) (Thysanoptera: Thripidae)?e Etkisi

S. Nalbant Korkmaz, N. Yi?it , A. Meleko?lu

Yaprakbitleriyle (Hemiptera: Aphidoidae) Biyolojik mücadele Etmeni Olarak Kurt örümcegi Pardosa proxima?n?n (Koch) (Araneae: Lycosidae) Kullan?labilirliçinin Molek?ler Tayini

O. DOĞANLAR, M. DOĞANLAR, A. Gumovsky

Hatay, Gaziantep, Adiyaman, ?anl?urfa illerinde Thrips Parazitoidlerinin Morfolojik ve Molek?ler Belirleyiciler Kullan?larak Cinslerinin ve Bu Cinslere Giren türlerin Tan?mlanmas?

?. Kasap, R. Atl?han

avci Akar Typhlodromus athiasae?nin ?ki Noktal? kirmiziörümcek (Tetranychus urticae) üzerinde ??levsel Tepkisi

?. D?ker, C. Kazak, K. Karut

avci Akar Neoseiulus californicus McGregor?un Sabit sicaklik ve farkli Nem D?zeylerinde Tetranychus cinnabarinus Boisd. Yumurtalar? üzerinde ??levsel ve Say?sal Tepkileri

D. Bozt?rk, R. Ay

Bazi böcek büyüme D?zenleyicilerinin ve Bioinsektisitlerin avci Akarlar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot ve Neoseiulus californicus (McGregor) (Acarina: Phytoseiidae)?a Yan Etkileri

P. Kaplan, R. Ay
Elma bahçelerinde Yayg?n kullanilan Bazi Pestisitlerin avci Akar Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae)?a Yan Etkilerinin Belirlenmesi

S. Yorulmaz, R. Ay

Isparta ?li Elma bahçelerinden Toplanan avci Akar Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) Pop?lasyonlarinin Spiromesifen?e karşi Duyarl?l?k D?zeylerinin ve Sinerjistlerinin Belirlenmesi

H. Tunca, Y. ?ahin, M. M. Y. Ali, B. Ali, C. ?zkan, A. UgUR

Lariophagus distinguendus (F?rster) (Hymenoptera: Pteromalidae)?un Sitophylus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae) üzerinde yetistirilmesi

A. K. ?ahin, H. Tunca, C. ?zkan

V?cut ?rili?i, Besin ve Fotoperiyotun Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae)?in yasam süresi ve Yumurta Verimi üzerine Etkisi

M. Mu?tu, N. K?l?n?er

Nephus kreissli F?rsch & Uygun (Coleoptera: Coccinellidae), Anagyrus pseudococci (Girault) ve Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: Encyrtidae)?nin Planococcus ficus (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae) Pop?lasyonu üzerine Etkileri

N. ?zt?rk, M. R. Ulusoy

Do?u Akdeniz Bölgesi Nar ve turunçgil bahçelerinde, Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill. (Lepidoptera: Pyralidae)]?nin Parazitoit ve Predatürlerinin Belirlenmesi

M. DOĞANLAR, A. Yi?it

Hatay?da Domates Yaprak güvesi, Tuta absoluta (Meyrick), (Lepidoptera: Gelechiidae)?n?n Parazitoit Kompleksi

E. Aras, G. Hoch, Z. Demirba?, K. Sezen

sicakliğin Nosema lymantriae?n?n gelişimine ve Kona?? Lymatria dispar üzerindeki Hastal???n ?lerlemesine Etkisi

G. T. Sullivan, S. K. ?zman-Sullivan, ?. Karaca, G. Karaca

Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)?n?n K??layan Pupalarindan Elde Edilen Funguslarin Entomopatojen Etkilerinin Belirlenmesi

S. Y?lmaz, S. Karab?rkl?, U. Azizo?lu, A. Ayvaz, M. Akbulut, S. Tekin, R. Temizg?l

?am Keset?rt?l? Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) larvalarinin Yerel Bacillus thuringiensis ?zolatlar?yla mücadelesi

E. S. Se?il, A. Sevim, Z. Demirba?, ?. Demir

Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae)?ten Entomopatojen Bakterilerin ?zolasyonu ve Karakterizasyonu

C. A. Usta, G. F. G?k?e, A. Ozen

?eltik (Oryza sativa) Tar?m?nda kullanilan Parathion metyl, Benomyl, Dichlorvos, Bensulforan ve Carbenzadim Pestisitlerinin Ayn? alanda kullanilan Bazi Entomopatojenik Bacillus sphaericus Toksinlerine Etkisi

 

POSTER SUNULAR

E. Tekel, ?. Uysal, R. Ay

Bazi ?nsektisit ve Akarisitlerin Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae)?e Etkilerinin ?ncelenmesi

M. Büyük, C. Kazak

Bazi Pestisitlerin avci böcek Orius albidipennis (Reuter) (Hemiptera, Anthocoridae)?in Nimf ve Erginlerine Laboratuar koşullarinda Etkileri

C. Kaya, N. K?l?n?er

Clethodim, quizalafop-P-ethyl ve mancozeb?in Yumurta-Larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) üzerine Etkileri

E. ?zbesnili, T. ?zsisli

Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae)?n?n Aspidiotus hedericola Leonardi (Hemiptera: Diaspididae) üzerinde Biyolojik özelliklerinin saptanmasi

M. Mu?tu, N. K?l?n?er

Planococcus ficus Signoret (Hemiptera:Pseudococcidae)?un avcisi Nephus kreissli F?rsch & Uygun (Coleoptera: Coccinellidae)?nin Bazi Biyolojik ve tüketim özellikleri
 

K. Kaya, E. Sertkaya

Hatay ilinde Ay?i?e?i ?retim alanlarinda Belirlenen Coccinellidae (Coleoptera) türleri

M. T?fekli, M. R. Ulusoy

 Adana ve Mersin ?lleri Zeytin bahçelerinde Zeytin Pamuklubiti Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera: Psyllidae)?n?n Parazitoit ve Predatürleri

G. Ka?ar, M. R. Ulusoy

Karanfil Yaprakb?keni, Cacoecimorpha pronubana (H?bner) (Lepidoptera: Tortricidae)?n?n Zeytin bahçelerindeki Parazitoit ve Predatürlerinin saptanmasi üzerine araştırmalar
 

M. avci, F. ??al, N. ?z?elik

Isparta G?lc?k Robinia pseudoacacia Tohum Me?ceresinde zararli böcekler ve Aphis craccivora?n?n avcilar?

M. Kaplan, A. YÜCEL

Elaz?? ?li ?ilek alanlarinda Belirlenen faydali böcek türleri
 

E. ??kman

Elaz?? ?li yabanci Otlarinda Chromatomyia horticola (Goureau) (Diptera: Agromyzidae)?n?n Parazitoitleri

M. Aydo?du, A. Beyarslan, T. Y?lmaz

Organik Kiraz bahçelerinde Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) üzerinde Geli?en Parazitik Ar?lar

G. ?etin, C. Hanta?

G?ney Marmara Bölgesi?nde Saptanan S?ne türlerinin Ergin Parazitoitleri (Diptera: Tachinidae) ve Parazitlenme Oranlar?
 

G. ?etin, C. Hanta?, E. Ko?ak

Bursa ve Yalova ?lleri Hububat alanlarinda S?ne Yumurta Parazitoitleri (Hymenoptera:Scelonidae) ve Pop?lasyon Değişimleri
 

A. A. Y. Malik, K. Karut

farkli kültür Bitkilerinde Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidae)?nin Eretmocerus mundus Mercet (Hym.: Aphelinidae) Taraf?ndan Parazitlenme Durumunun Belirlenmesi

 

N. Z. Elek?io?lu

Adana?da turunçgil Yaprak Galerigüvesi, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae)?n?n doğal ?l?m Faktürlerinin Belirlenmesi
 

M. Karacao?lu, S. Satar, G. Satar, N. Uygun

Aphis gossypii? nin önemli Parazitoidlerinden Lysiphlebus testaceipes?in Do?u Akdeniz Bölgesi?ndeki turunçgil bahçelerine Sal?m çalişmalari
 

F. Karabüyük, S. Horuz, Y. Aysan, M. R. Ulusoy

Domates Yaprak Galeri güvesi (Tuta absoluta (Meyrick))?nin Biyolojik mücadelesine Y?nelik ?n çalişmalar

 

?. Canpolat, D. Ulu, A. ?. Tun?bilek

Un güvesi, Ephestia kuehniella mücadelesinde Yumurta ve Larva Parazitoitinin Birlikte kullanılması

 

S. ?lgent?rk, A. Karakaya, B. Ayhan, N. Uygun

Türkiye Mikofag Coccinellidleri ??in Yeni Kay?tlar

 

T. Y?lmaz, M. Aydo?du, A. Beyarslan

Türkiye?den Euphorinae F?rster (Hymenoptera, Braconidae) Altfamilyas? üzerine Yeni Taksonomik ve Faunistik Veriler ile Yeni Bir T?r?n Tan?m?
 

A. Beyarslan, M. Aydo?du, T. Y?lmaz

Türkiye Macrocentrus Nees, 1814 (Hymenoptera: Braconidae: Macrocentrinae) Faunas? üzerine Taksonomik Bir ?n çalişma

 

M. G?ll?, E. Ko?ak

Türkiye faydali böcek Faunas? için Yeni Bir Kay?t: Trissolcus nigribasalis (Voegel?) (Hymenoptera: Scelionidae)
 

H. Tunca, C. ?zkan, A. Beyarslan

Apanteles carpatus (Say) (Hymenoptera: Braconidae)?un Yeni konukçusu Monopis crocicapitella (Clemens) (Lepidoptera: Tineidae) üzerinde yetistirilmesi


H. Tunca, C. ?zkan, M. M. Y. Ali, Ye?im ?ahin

Chelonus oculator (Hymenoptera: Braconidae)?un Yeni konukçusu Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae) üzerinde Yeti?tirme Y?ntemi


A. Yi?it, A. E. Y?ld?r?m, M. DOĞANLAR

Bracon didemie Beyarslan (Hymenoptera, Braconidae)?nin Ephestia kuehniella (Zeller) ve Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera, Pyralidae) üzerinde kültür y?ntemi

 

E. Okutan, C. G?k?e, Z. Demirba?, K. Sezen

Fasulye Tohum böceğinden (Acanthoscelides obtectus Say, Coleoptera: Bruchidae) Bakteri ?zolasyonu
 

F. ?zkan, Z. Demirba?, ?. Demir

Bakterilerin Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae)?e karşi Mikrobiyal mücadele Etmeni Olarak araştırılması

 

?. Demir, E. S. Se?il, A. Sevim, Z. Demirba?

Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae)?ten Entomopatojen Fungus Beauveria bassiana?n?n ?zolasyonu ve Virulans?

 

M. Mu?tu, F. Demirci, E. Ko?ak

Entomopatojen Funguslar Isaria farinosa ve Beauveria bassiana? n?n S?ne türleri Eurygaster integriceps ve Eurygaster austriaca (Hemiptera: Scutelleridae) üzerine Laboratuvar kosullarunda Etkileri

 

Y. Kongu, T. C. Ulu, ?. A. Susurluk

Entomopatojen Nematodlarin in vitro üretiminde Simbiyont Bakteri ve Yumurta ?zolasyonunun Ba?ar?s?n? Etkileyen faktörler
 

?. G?ne?, U. G?zel

Laboratuvarda Entomopatojen Nematodlarin Zeytin sineği (Bactrocera oleae, Gmelin) (Dip: Tephritidae) Pupalar? üzerindeki Vir?lensliçinin araştırılması
 

N. Bulun, U. G?zel

?ki Entomopatojen Nematod T?r?n?n farkli sıcaklarda (Cydia pomonella, Linnaeus) (Lep: Tortricidae)?ya karşi Laboratuvarda Virulensliçinin Belirlenmesi
 

K. Muslu, N. Bulun, ?. G?ne?, U. G?zel

Entomopatojen Nematodlarin farkli sıcaklarda ?am Kese böceği (Thaumetopoea pityocampa, Den.&Schiff.) (Lep: Thaumetopoeidae) Larvalar? üzerinde etkinliğinin araştırılması

 

T. ?akmak, ?. G?ne?, U. G?zel

Laboratuvarda Heterorhabditis bacteriophora (Poinar, 1976)?n?n Domates Yaprak Galeri güvesi (Tuta absoluta, Meyrick) (Lep: Gelechiidae) üzerindeki Vir?slensliçinin Belirlenmesi
 

U. G?zel, N. Bulun, ?. G?ne?, H. Tunaz

?? farkli Entomopatojen Nematod T?r?n?n farkli sıcaklarda Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis, Boisduval) (Lep: Noctuidae) Larvalar? üzerindeki Vir?lensliçinin Belirlenmesi

 

R. Canhilal, Y. Deniz

Heterorhabdit Nematodlarin (Rhabditida: Heterorhabditidae) Biyolojik Etkinliklerinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) üzerinde karşılaştırılması

 

Z. Erba?, C. G?k?e, Z. Demirba?, ?. Demir

Trabzon yöresi Tar?m alanlarinda Entomopatojen Nematod Taramas?

Okunma 11666 defa Son Düzenlenme Perşembe, 09 Şubat 2017 03:09