Bu sayfayı yazdır

3. Biyolojik Mücadele Kongresi

TÜRKİYE III. BİYOLOJİK MÜCADELE KONGRESİ BİLDİRİLERİ PROCEEDINGS OF THE THIRD TURKISH NATIONAL CONGRESS OF BIOLOGICAL CONTROL

25-28 OCAK 1994 25-28 January 1994

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

İZMİR

 

R. YUMRUKTEPE, N. UYGUN Dogu Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerinde saptanan yaprakbiti (Homoptera: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları Determination of aphid species (Homoptera: Aphididae) and their natural enemies in citrus orchards in Eastern Mediterrenean region

M. ELMALI, S. TOROS

Konya ilinde bu?day tarlalarinda yaprakbiti doğal düşmanlarınin tesbiti üzerinde araştırmalar

Investigationson the natural enemies of a aphids damaged to wheat plants in Konya province

E. KIRAN

Güneydogu Anadolu Bölgesi hububat ekilis alanlarinda görülen yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları üzerinde çalişmalar

Studies on cereal aphids (Homoptera: Aphididae) and their natural enemies in Southeast Anatolia

?. G??L?, R. HAYAT, H. ?ZBEK Erzurum ve çevre illerinde ceviz (Juglans regia L.)'de bulunan predatör böcek türlerinin tesbiti üzerine araştırmalar An investigation on predator insect species on walnut (Juglans regia L.) in Erzurum and its neighbouring provinces

?. ALAO?LU

Erzurum'da frenk?z?m? (Ribes aureum L.) zararlisi Cryptomyzus ribis (L.) (Aphididae: Homoptera ) 'in parazitoit ve predatör faunas?

Parasitoid and predator fauna of Cryptomyzus ribis (L.) (Homoptera: Aphididae) a pest of red currants, Ribes aureum L. in Erzurum

C. ZEK?, N. KILIN?ER

Metasyrphus corollae (F.) ve Episyrphus balteatus (De Geer) (Diptera: Syrphidae) larvalarinin a?l??a dayanma süreleri ve av tercihi üzerinde araştırmalar

Investigations on the starvation period and the prey selection of larvae of Metasyrphus corollae (F.) and Episyrphus balteatus (De Geer) (Diptera: Syrphidae)

A. BEYARSLAN, F. ?NAN?

Marmara Bölgesi Braconinae (Hymenoptera: Braco-nidae) faunas? üzerinde taksonomik araştırmalar

Taxonomische Untersuchungen ?ber die Braconinae-Fauna der Marmara Region (Hymenoptera: Braconidae) I

M. DOĞANLAR Ülkemiz Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae) türleri üzerinde Bazi tesbitler Some notes on the Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae) specimens of Turkey

J. KOLAROV, A. BEYARSLAN Beitrag zur Erkennung der Türkischen Ichneumonidae (Hymenoptera) III. Banchinae, Ctenopelmatinae und Tersilonchinae

 

Y. ?ZDEM?R Orta Anadolu Bölgesi'nde a?kurtlarinda saptanan Ichneumonidae türleri üzerinde taksonomik çalişmalar Les traveaux taxonomiques sur les Ichneumonides parasites des esp?ces yponomeutes en Anatolie Centrale

E. YILDIRIM, H. ?ZBEK Türkiye'nin Eumenes latreille (Hymenoptera: Eumenidae) türlerinin tespiti üzerinde araştırmalar

Species of Eumenes latreille (Hymenoptera: Eumenidae) of Turkey

R. HAYAT, ?. ALAO?LU Erzurum ve çevre iIIerindeki Asilidae (Diptera) türleri üzerinde faunistik ve sistematik çalişmalar

I. Laphriinae ve Stenopogoninae Faunistic and systematic studies on the Asilidae (Diptera) species in Erzurum and neighbouring provinces I. Laphriinae and Stenopogoninae

A. Y???T, R. CANH?LAL, K. ZAMAN

turunçgil unlubiti, Planococcus citri (Risso) (Homoptera: Pseudococcidae) 'nin Bazi doğal düşmanlarınin depolanabilme imkanlari

Cool storage of some natural enemies of Citrus mealybug, Planococcus citri (Risso) (Homoptera : Pseudococcidae)

 

K. MELAN Trakya Bölgesinde s?ne türleri ve süne yumurta parazitoitleri Sunn Pest species and their egg parasitoids in Thrace

 

N. ??M?EK, N. G?LL?, M. YA?ARBA?

Akdeniz Bölgesi'nde S?ne (Eurygaster integriceps Put.) 'nin doğal düşmanları ve etkinlikleri üzerinde araştırmalar

Investigations on the Sunn pest (Eurygaster integriceps Put.) natural enemies and their effectiveness in Mediterranean Region

 

Z. ??M?EK, T. YILMAZ, N. YA?ARAKINCI

Güneydogu Anadolu Bölgesinde S?ne (Eurygaster integriceps Put.) ile yumurta parazitoidi (Trissolcus semistratus Nees) 'nin populasyon gelişmeleri üzerinde araştırmalar

lnvestigations on the population development of sunn pest (Eurygaster integriceps Put.) and its parasitoid, Trissolcus semistratus Nees in Southeast Anatolia

 

H. MEMisOgLU, M. ÖZER Ankara ilinde Avrupa s?nesi (Eurygaster maura L., Hemiptera: Scutelleridae)'nin doğal düşmanları ve etkinlikleri

Natural enemies and their activities of sunn pest (Eurygaster maura L., Hemiptera: Scutelleridae) in Ankara

 

H. MEMisOgLU, M. ?ZKAN, K. MELAN Orta Anadolu Bölgesinde K?m?l (Aelia rostrata Boh. Hemiptera: Pentatomidae) '?n doğal düşmanları ve etkinlikleri Natural enemies and their activities of Cereal bug in Central Anatolia Region

 

O. ZEREN, A. Y???T, M. G?LL?

S?ne, Eurygaster integriceps Put. (Hemipreta: Scutelleridae) mücadelesinde kullanilan ilaçlarin labaratuvar koşullarinda yumurta parazitoitleri, Trissolcus spp.

(Hymenoptera: Scelionidae)'ye etkileri

The side-effects of some insecticides used in sunn pest, Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera, Scutelleridae) control on egg parasitoid, Trissolcus spp.

 

A. TAMER

Lahana sineği Delia radicum (L. ) 'un önemli bir parazitoiti olan Trybliographa rapae (Weztw.) 'nin laboratuvarda yetistirilme çalişmalari

Rearing studies of Trybliographa rapae (Westw.) which is the most important parasitoid of the cabbage root fly Delia radicum (L.)

 

A. UgUR, ?. A. KANSU

Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) 'nin yetistirilmesinde konukçudan kaynaklanan Bazi etkiler

Some effects based on the host aspects in rearing Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)

 

H. ?ZAKTAN, T. BORA

Antagonistik bakterilerin hiyar k??eli leke (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) hastaliginin biyolojiksavasiminda kullanilma olanaklari üzerinde araştırmalar

Investigations on the availability of antagonistic bacteria in the biological control of angular leaf spot of cucumber (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)

 

H. ?ZAKTAN, H. T?RK?SAY

Bazi epifitik bakterilerin Ate? yan?kl??? etmeni Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.'ya antagonistik etkileri üzerinde araştırmalar

Investigations on the Antagonistic Effects of Some Epiphytic Bacteria against Erwinia amylovora ,Burr,) Winslow et al. the causal agent of Fire Blight

 

H. ?ZAKTAN, T. BORA

kültür mantar?nda (Agaricus bisporus) Kahverengi benek etmeni (Pseudomonas tolaasii, Paine) 'nin Bazi fluoresent Pseudomonas izolatlar?yla engellenmesi

Inhibition of the brown blotch (Pseudomonas tolaasii, Paine) of the cultivated mushroom (Agaricus bisporas) by some fluorescent Pseudomonas

 

F. Y???T, G. TURHAN

Domateslerde erken yan?kl?k hastaliğina karşi biyolojik savasta Verticillium psalliotae Treschow'nin etkinligi üzerinde araştırmalar

Investigation on the efficiency of Verticillium psalliotae Treschow in biological control of early blight of tomatoes

G. TURHAN, T. HAYAT

Domateste Alternaria solani (Ell. and G. Martin) Sor. ile biyolojik savasta Bazi yeni antagonistlerin etkinligi üzerinde araştırmalar Studies on the efficiency of some new antagonists in the biological control of Alternaria solani on tomatoes

 

N. M. ?EL?KER, T. NEML?

Ege Bölgesi'nde Beyaz kök ??r?kl??? etmeni Rosellinia necatrix (Hartig) Berlese'e karşi biyolojiksavas olanaklari üzerinde araştırmalar Biological control studies on Rosellinia root rot, Rosellinia necatrix (Hartig) Berlese, in Egean Region

F. YILDIZ, Z. G?RSOY

A??l? asma ?eliklerinde görülen fungal etmenlere karşi biyolojiksavas çalişmalari Biological control studies on the fungal pathogens of grafted grapevine cuttings

F. YILDIZ, M. YILDIZ, ?. B. ?ST?NEL

Bazi pestisitlerin domates epifitik yaprak mikrofloras? üzerine etkisi Effects of pesticides on the epiphytic microflora of tomato

?. B. ?ST?NEL, M. YILDIZ

Bazi yaprak g?breleri ve büyüme d?zenleyicilerinin domateste epifitik yaprak mikrofloras? üzerine etkileri Effects of some foliar fertilizers and growth regulators on the epiphytic microflora of tomato

S. ENNEL?, D. CRUMP, S. MADEN, G. ?ZT?RK

Orta Anadolu Bölgesi'nde kist nematodlarinin fungal parazitlerinin saptanmasi Fungal parasites of cyst nematodes in Central Anatolia

S. KOCAT?RK, M. BARI?, O. ?ZMEN, G. TUNCER

Orta Anadolu Bölgesi'nde K?m?l (Aelia rostrota Boh.) 'da saptanan entomopatojen funguslar üzerinde araştırmalar ve etkinlikleri Investigations on the entomopathogenic fungi determined on sunnpest (Aelia rostrata Boh.) and their effectivenesses in Central Anatolia

R. KED?C?, K. MELAN, A. ERC??, H. URAL

Ankara ve ?ank?r? illeri hububat tarlalarindaki önemli yabanci otlarda tesbit edilen fitofag böcekler vebunların biyolojik mücadele yönünden değerlendirilmesi Phytophaogous insects found on important weeds in cereal fields in Ankara and ?ank?r? provinces and their evaIuation with respect to biological control

N. UYGUN, N. K. KO?, N. UYGUR, T. KARACA, S. UYGUR, M. KUSEK

Do?u Akdeniz Bölgesi çayir-meralanndaki yabanci ot türleri ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar Weeds and their natural enemies in pasture areas in the South-east Mediterranean Region

H. AKTA?, B. TUNALl

Graminae familyas?ndan Bazi yabanci otlarda görülen rast?k türlerinin saptanmasi Determination of the smut species on some weeds in graminae family

S. SÖZER?

Kekre (Acroptilon repens (L.) DC)'nin Subanguina picridis (Kirj.) Brezeski nematodu ile biyolojik mücadelesi üzerinde araştırmalar Investigations on the biological control of Acroptilon repens with Subanguina picridis

Z. YOLDA?, C. ?NC?ER

Parabemisia myricae (Kuw.) (Hom., Aleyrodidae) 'nin parazitoidi Eretmocerus debachi Rose and Rosen (Hymenoptera: Aphelinidae)'nin izmir ilinde yerle?tirilmesi ve etkinligi

üzerinde Gözlemler Observations on effectiveness and establishment of Eretmocerus debachi Rose and Rosen (Hymenoptera: Aphelinidae) a parasitoid of Parabemisia myricae (Kuwana) (Homoptera: Aleyrodidae) in izmir Province

M. R. ULUSOY, N. UYGUN, ?. ?ENGONCA

Defne beyaz sineği Parabemisia myricea (Kuwana) (Hom.: Aleyrodidae) 'nin parazitoidi Eretmocerus debachi Rose and Rosen (Hym.: Aphelinidae)'nin Bazi biyolojik özellikleri üzerinde araştırmalar Biological studies of Eretmocerus debachi Rose and Rosen (Hymenoptera: Aphelinidae); a parazitoid of Japanese bayberry whitefly, Parabemisia myricae (Kuwana)

(Homoptera: Aleyrodidae)

H. BA?PINAR, U. KERSTlNG, N. UYGUN

Do?u Akdeniz Bölgesi'ndeki Cicadellidae türlerinin doğal düşmanları üzerinde araştırmalar Natural enemies of Cicadellidae in the South-East Mediterranean Region of Turkey

Z. YOLDA?

?ki farkli avla beslenen Chrysoperla carnea (Steph .) (Neuroptera: Chrysopidae) 'nin biyolojisi üzerinde araştırmalar Studies on the biology of Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) feeding on two different preys

Z. YOLDA?, T. KO?LU

Encarsia formosa (Gahan) (Hym., Aphelinidae)'nin Pamuk beyazsineği Bemisia tabaci (Gennadius)(Hom.: Aleyrodidae) üzerindeki biyolojisinin araştırılması lnvestigation on the biology of Encarsia formosa (Gahan) (Hymenoptera: Aphelinidae) on cotton whitefly Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae)

M. D. GHAVAMI

avci böcek Deraeocoris pallens Reut. ( Hemiptera: Miridae) 'in degisik besin ve sıcaklarda gelisme süresi The developmenl period of the predator Deraeoeoris pallens Reul. (Hemiptera: Miridae) at different preys and temperatures

C. ?NC?ER, Z, YOLDA?, N. MADANLAR, A. G?L

izmir'de sebze seralarinda zararlilara karşi biyolojiksavas uygulamalari Biological control practices against insect pests of greenhouse vegetables in Aegean Region

A. Y???T, R. CANH?LAL, K. ZAMAN

Do?u Akdeniz Bölgesi'nde turunçgil zararlilar? ile biyolojik mücadele uygulamalarina iliskin bir anket çalismasi Questionaire on farmers' approach on biological control practices of citrus pests in East Mediterranean Region

A. ?ZPINAR, S. KORNO?OR

Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 'in Ostrinia nubilalis Hubner (Lepidoptera: Pyralidae) 'e karşi sal?m? üzerinde çalişmalar The effectiveness of the released Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) on the egg population of Ostrinia nubilalis H?bner (Lepidoptera: Pyralidae)

S. UZUN

degisik sıcaklarda Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 'nin un güvesi (Ephestia kuehniella Zell.) yumurtalannda konukçu-parazit iliskileri

ve depolanmas? üzerinde araştırmalar Investigations on the relationships of parasite - host between Trichogramma brassicae Bezd. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and the eggs of the Mediterranean flour moth (Ephestia kuehniella ZeIl.) under different temperatures and i?s storing period

G. ?NAL, R. KED?C?, K. MELAN

Bazi insektisiterin Trichogramma embryophagum (Hartig) 'a doğal kosullarda yan etkileri The side-effecs of some pesticides on Trichogromma embryophagum (Hartig) in the field conditions

M. A. GÜVEN, L. EF?L

Dicle vadisi pamuk alanlarinda zararli yesilkurt (Heliothis armigera (H?bn.)) 'un doğal düşmanları ve etkinlikleri üzerinde araştırmalar L' influence des ennemis naturels sur la population de Heliothis armigera H?bn. (Lepidoptera: Noctuidae ) qui est ravageur dans les cultures du cotonnier au Vallee de Tigre

 

E. ATAKAN, A. F. ÖZGÜR

Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii Glov.) (Hom.: Aphididae) 'nin populasyon gelismesinde doğal düşman etkinliğinin araştırılması Effect of natural enemies on the population development of cotton aphid (Aphis gossypii Glov.) (Homoptera: Aphididae)

L. ERKILl?, N. UYGUN,M. AYTA?, N. TEKEL?,?. KARACA

Bazi tarimsalsavasilaçlarinin Chilocorus bipustulatus L (Coleoptera: Coccinellidae) ve Cybocephalus fodori minor E. Y. (Coleoptera: Cybocephalidae) 'a etkileri üzerinde

araştırmalar Studies on the side-effects of some pesticides on Chilocorus bipustulatus L. (Coleoptera: Coccinellidae) and Cybocephalus fodori minor E. Y. (Coleoptera: Cybocephalidae)

R. YUMRUKTEPE, N. UYGUN

Bazi preparatlarin avci böcek Cryptolaemus montrouzieri Mulsant. (CoIeoptera: Coccinellidae) ve Nephus includens Kirsh. (Coleoptera: Coccinellidae) 'e etkileri üzerinde

araştırmalar The side effects of some insecticides on the predatory ladybird beetles.Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Coleoptera Coccinellidae) ve Nephus includens kirsch

(Coleoptera: Coccinellidae)

 

?. KARACA, N. UYGUN, N. TEKEL?

Bazi tarimsalsavasilaçlarinin Aphytis melinus De Bach (Hymenoptera: Aphelinidae) 'a etkileri üzerinde araştırmalarinvestigations on the effecs of some pesticides on Aphytis melinus De Bach (Hymenoptera: Aphelinidae)

G. ?NAL

Bazi insektisitlerin yaprak ve topraktaki kal?nt?larinin polifag predatör Bembidion lampros (Herbst) 'a toksisiteleri üzerinde araştırmalar A study on the leaf surface and soil residual toxicity of some insecticides to Bembidion lampros (Herbst)

C. MART, N. KILIN?ER

Harnup güvesi (Ectomyelois ceratoniae Zell.) (Lepidoptera: Pyralidae) ile mücadelede biyolojik preparatlarin etkinliklerinin kimyasal ve mekanik mücadele yöntemleri ile karşılaştırılması Comparation biopreparates with the chemical and mechanical methods in controling Carob moth, Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)

O. ECEV?T, C. TUNCER, G. HATAT, S. KE?EC?

?ki farkli Bacillus thuringiensis preparat?, Thuricide ve Biobit ile Azinphos methyl ve Triflumuron'un Amerikan beyaz kelebegi (Hyphantria cunea Drury) (Lep.: Arctiidae) 'ne etkinligi üzerinde çalişmalar Studies on the efficiency of two Bacillus thuringiensis formulations (Thuricide HP and Biobit) azinphos -methyl and triflumuron against Fall Webworm (Hyphantria cunea Drury

Lepidoptera: Arctiidae)

M. EMEK??, S. TOROS

avci akar Cheyletus eruditus (Schrank) (Acarina: Cheylotidae) 'un degisik sicaklik ve orantili nem koşullarindaki gelisimi üzerinde araştırmalar

lnvestigations on the biology of Cheyletus eruditus (Schrank) (Acari: Cheylotidae) under laboratory conditions

N. MADANLAR, ?. KISMALI

Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae) 'in yumurtalarinin açilmasi ve postembriyonik gelismesi üzerinde Bazi J?venil Hormon Analoglarinin etkileri

Effects of some juvenile hormone analogues on the egg hatching and postembrionic development of Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae)

H. G??MEN

G?n uzunlugunun Scolothrips longicornis Priesner (Thysanoptera, Thripidae) 'e etkileri üzerinde bir araştırma

Photoperiodism of predatory thrips, Scolothrips longicornis Priesner (Thysanoptera: Thripidae)

Y. ?K?NC?SOY,S. KORNO?OR, E. SERTKAYA

Çukurova'da Acantholeucania loreyi Duponchel (Lep.: Noctuidae) larvalarinin doğal düşmanları üzerinde araştırmalar

lnvestigation on naturel enemies of Acantholeucania loreyi Duponehel (Lepidoptera: Noctuidae) larvae in Çukurova region

E. SERTKAYA, S. KORNO?OR

Çukurova'da Sesemia nonagrioides Lefebvre (Lep.: Noctuidae) 'in yumurta parazitoidi Platytelenomus busseolae (Gahan) (Hym.: Scelionidae) 'nin yayginligi ve doğal parazitlenme oran? üzerinde araştırmalar Distribution and natural parazitization of Platytelenomus busseolae, (Gahan) (Hymenoptera: Scelionidae) the egg parazitoid of corn stalk borer, Sesamia nonagrioides

Lef. (Lepidoptera: Noctuidae) in Çukurova

Yazar Dizini

Okunma 12342 defa Son Düzenlenme Perşembe, 09 Şubat 2017 03:05